Sirküler Tarihi         : 14.02.2008

Sirküler No              : 2008 / 37

Konu                         : İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ile ilgili 32 Sayılı Kararda 

  Değişiklik Yapılması  Hk.

 

 

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da Değişiklik  Yapılmasına Dair 2008/13186 sayılı Karar ile yürürlükte olan  kambiyo mevzuatında bazı değişiklikler yapılmıştır.

 

08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak aynı gün yürürlüğe giren Karar’da en önemli değişiklik ihracat bedellerinin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde yurda getirilme zorunluluğunun kaldırılması olmuştur. Yapılan bu değişikliğe göre ihracatçılar söz konusu ihracat bedellerini serbestçe tasarruf edebileceklerdir.

 

İhracat bedellerinin yurda getirilmesi ile ilgili yapılan bu değişiklikle birlikte ayrıca Avrupa Birliği Müktesebatına uyum çalışmalarına paralel bir dizi değişikliğin yapıldığı 2008/13186 sayılı karar sirkülerimiz ekinde bilgilerinize sunulmuştur.  

 

           Saygılarımızla.

 

           

 

 

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TÜRK PARATÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARARSI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Kararnamenin eki Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 4 üncü maddesinin (b) fıkrası ile (e) fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"b) Türkiye'de yerleşik kişilerin beraberlerinde döviz bulundurmaları, bankalar, yetkili müesseseler, PTT, kıymetli maden aracı kuruluşları ile yurt dışında döviz alım satımına yetkili kuruluşlardan döviz satın almaları ve bunlara döviz satmaları, dövizleri bankalarda açacakları döviz hesaplarında tutmaları, efektif olarak kullanmaları, bankalar vasıtasıyla yurt içinde ve yurt dışında tasarruf etmeleri serbesttir."

 

"e) Türkiye'de yerleşik kişiler ile dışarıda yerleşik kişilerin, bankalar vasıtasıyla yurt dışına döviz transfer ettirmeleri serbesttir. Bakanlık yurt dışına döviz transferi yapılabilecek diğer kuruluşları belirlemeye yetkilidir."

 

MADDE 2 – Aynı Kararın 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 6 – (1) Bu Karar kapsamındaki dövize ilişkin işlemler Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl dövizler üzerinden Merkez Bankası, bankalar ve Bakanlıkça uygun görülecek diğer kuruluşlar tarafından yapılır.

 

 

(2) Konvertibl olmayan dövizlerin alış ve satışında uygulanacak esaslar Merkez Bankasınca belirlenir.

 

3) PTT, yetkili müesseseler ve İstanbul Altın Borsası bünyesindeki piyasalarda Borsa ile ilgili mevzuat kapsamında olmak üzere kıymetli maden aracı kuruluşları efektif alım satımı yapabilirler.

 

(4) Aracı kurumlar sadece sermaye piyasası faaliyetlerinin gerçekleştirilmesiyle sınırlı olmak kaydıyla sadece hesap sahibi müşterileri ile döviz alım satımı yapabilirler.

 

(5) Bankalar, PTT, yetkili müesseseler, kıymetli maden aracı kuruluşları ve aracı kurumlar döviz mevcutlarını, Bakanlıkça belirlenecek oran ve esaslar çerçevesinde Merkez Bankasına devrederler.

 

(6) Bankalar dövize ve kıymetli madenlere dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi yapabilirler.

 

(7) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş aracı kuruluşlarca, dövize ve kıymetli madene dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmiş her türlü türev araçların alım satımı, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde teşkilatlanmış borsalarda yapılır.

 

(8) Döviz transferinin bankalardan yapılması kaydıyla yurt dışından vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev araçlarının alım satımı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş yurt içinde veya yurt dışında bulunan aracı kuruluşlar aracılığıyla yapılır.

 

(9) Vadeli döviz alım satımına ilişkin düzenlemeleri yapmaya Merkez Bankası yetkilidir.

 

(10) Merkez Bankası bünyesinde bulunan döviz ve efektif piyasalarının kuruluş, katılım ve işlem esasları Bankaca belirlenir."

 

 

MADDE 3 – Aynı Kararın 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"MADDE 8 – (1) İhracat bedellerinin tasarrufu serbesttir. Bakanlık ihtiyaç duyulması halinde ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir.

 

 

MADDE 4 – Aynı Kararın 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"MADDE 9 – (1) İthalat ve transit ticaret işlemlerine ilişkin yurt dışına döviz ve Türk Lirası transferi bankalarca yapılır."

 

 

MADDE 5 – Aynı Kararın 15 inci maddesinin (d) fıkrasının (ii) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"(ii) Türkiye'de yerleşik kişilerin; bankalar ve sermaye piyasası mevzuatına göre yetkili bulunan aracı kurumlar vasıtasıyla yurt dışındaki mali piyasalarda işlem gören menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını satın almaları, satmaları ve bu kıymetlerin alış bedellerini bankalar aracılığı ile yurt dışına transfer ettirmeleri,"

 

 

MADDE 6 – Aynı Kararın 17 nci maddesinin (b) fıkrasının (vi) bendi yürürlükten kaldırılmış, (c) ve (d) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"c) Bankalar ile Bakanlıkça belirlenecek diğer kişiler tarafından yurt dışında yerleşik kişilere döviz ve Türk Lirası kredi açılması serbesttir."

 

           "d) Kredilerle ilgili uygulama usulleri Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda Merkez Bankasınca tesbit edilir."

 

 

          MADDE 7 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

          MADDE 8 – Bu Kararı Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür