Sirküler Tarihi         : 06.02.2008

Sirküler No              : 2008 / 34

Konu                         : 381 Seri No.lu V.U.K. Genel Tebliği Hk.

 

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 362 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilmişti.

 

           

-          362 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre Ba ve Bs bildirim formları takvim yılı itibarıyla düzenlenerek ve müteakip yılın Şubat ayı içinde verilecektir.

-          362 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 2007 yılına ait Ba ve Bs formları düzenlenirken KDV hariç 30.000 YTL dikkate alınacaktır.

-          Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler de, Ba ve Bs bildirim formlarını, tabi oldukları özel hesap dönemi itibariyle değil, takvim yılı itibariyle düzenlenecektir.

           

            Maliye Bakanlığı tarafından bu konu ile ilgili 06.02.2008 tarihinde 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlanmış ve aşağıdaki konular değiştirilmiştir.

 

-          Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler 2007 yılına ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarını 362 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre vereceklerdir. Başka bir deyişle 2007 yılına ilişkin bildirimler için herhangi bir değişiklik yoktur.

-          Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, 2008 yılı ve müteakip yıllarda düzenleyecekleri Ba ve Bs bildirim formlarını aylık dönemler halinde vereceklerdir.

-          Mükellefler bildirim formlarını aylık dönemler halinde düzenleyerek, takip eden ayın 5 nci gününden itibaren bir sonraki ayın 5 nci günü akşamına kadar vermekle yükümlüdürler

-          2008 yılına mahsus olmak üzere Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait ayrı ayrı düzenlenen formlar Nisan ayının 5. gününden itibaren, Haziran ayının 5. gününe kadar verilecektir. İsteyen mükellefler Nisan ayının 5. gününü beklemeden aylık dönemler halinde de verebilirler.

-          2008 yılı Nisan ayına ait Ba-Bs bildirimleri ise 05 Mayıs 2008 tarihinden itibaren 05 Haziran 2008 tarihi akşamına kadar verebilecektir.

-          2008 yılı ve takip eden yıllara ilişkin mükelleflerin mal ve/veya hizmet alımları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 8.000 YTL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 8.000 YTL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alımları, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 8.000 YTL  ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirilecektir.

 

 

 

 

Konuyla ilgili 381 No.lu V.U.K. Genel Tebliği sirkülerimiz ekinde bilgilerinize sunulmuş olup, mükelleflerimizin 2007 yılına ait Ba-Bs bildirimlerini, 2008 yılı Şubat ayı son günü akşamına kadar vermeleri gerektiğini önemle hatırlatırız.

 

Saygılarımızla.