Sirküler Tarihi          : 05.02.2008

Sirküler No                : 2008 / 33

Konu                          : 28.12.2007 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan İskonto Oranı ile Avans

  İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı Hk.

 

 

28.12.2007 tarih 26740 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Tebliği ile;

- 28.12.2007 tarihinden itibaren iskonto oranı yıllık % 25,

- 28.12.2007 tarihinden itibaren avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise % 27

olarak belirlenmiş olup, söz konusu oranlar 28.Aralık.2007 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

            V.U.K’ nun 238 No.lu Genel Tebliği uyarınca mükelleflerin dönem sonu bilançolarında yer alan senede bağlı alacak ve borçlarının değerleme günü kıymetine irca edilmesi için reeskont işlemine tabi tutulması gerekmektedir.

            İlgili Tebliğ hükümlerine göre senede bağlı alacak ve borçların değerleme günündeki kıymetlerine irca edilmesi sırasında senet üzerinde faiz nispeti açıklanmış ise bu nispet, açıklanmamışsa Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının iskonto haddi ve muamelelerinde uyguladıkları faiz haddi ile değerleme gününün kıymetine irca edileceği hükme bağlanmıştır. 

Bildiğiniz üzere, mükellefler reeskont uygulaması işlemlerinde hesap dönemi sonu itibariyle senede bağlı borç ve alacaklarının değerleme gününde haiz olacakları kıymetleri 

            F = A - { A x 360 / ( 360 + m x t ) }

formülüne uygun olarak iç iskonto yöntemine göre hesaplayacaklar, bu hesaplamada; faiz oranı olarak reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranını değil; kısa vadeli avans işlemlerinde uygulanan faiz oranını esas alınması gerekmektedir.

            Bu açıklamalar ışığında 28.Aralık.2007 tarihi itibariyle yapılacak reeskont işlemlerinde kullanılacak faiz oranı  % 27 olarak belirlenmiştir.    

           

Saygılarımızla.