Sirküler Tarihi         : 15.01.2008

Sirküler No              : 2008 / 30

Konu                         : 2008 Yılında Gerçekleşen İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade     

  Sınırının  107 No.lu KDV Genel Tebliği ile 11.6000 YTL  Olarak    

  Belirlenmesi Hk.

 

Katma Değer Vergisi Kanununun 29 ncu maddesinin 2 nci fıkrasında aynı Kanunun 28 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51'i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmeler ile organize sanayi bölgelerinden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenir. Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi nakden iade edileceği, Maliye Bakanlığı bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

Maliye Bakanlığınca çıkarılan  ve 04/01/2008 tarih ve 26746 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan 107 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde indirimli orana tabi işlemlerden doğan katma değer vergisi iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi tutarının iade konusu yapılamayacak kısmı ile ilgili olarak 2007 yılında geçerli olan 10.800 YTL tutarındaki sınır, 2006/10379 sayılı Kararname uyarınca, 2007 yılına ilişkin yeniden değerleme oranında (%7.2) artırılarak 2008 yılı için 11.600 YTL olarak uygulanacağı belirtilmiştir.

 

Dolayısıyla, 2008 yılında indirimli orana tabi işlemler nedeniyle doğan ve indirimle giderilemeyen verginin 11.800 YTL’yi aşan kısmı dönem içinde mahsuben ya da 2009 yılının Kasım ayına kadar nakten iade talep edilebilecektir. Mahsuben ve nakten iade konusunda mükellefler serbest bırakılmış olup, mükellefin talebi doğrultusunda işlem yapılacaktır.

 

Saygılarımızla...