Sirküler Tarihi         : 15.01.2008

Sirküler No              : 2008 / 27

Konu                         : 107 No’lu KDV Genel Tebliği İle Fason Tekstil İşlemleri İle Pamuk,   

  Tiftik, Yün Ve Yapağı İle Ham Post Ve Deri Teslimlerinde KDV

  Tevkifatı Getirilmesi Hk.

 

Maliye Bakanlığınca çıkarılan  ve 04/01/2008 tarih ve 26746 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan 107 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde KDV Tevkifatı ile ilgili  olarak aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

Katma Değer Vergisi Kanununun 9.  maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı,  vergi alacağının güvence altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilmekte dolayısıyla işleme taraf olanları vergi sorumlusu tayin edebilmektedir.   Maliye Bakanlığı, bu yetkiye istinaden bugüne kadar değişik mal ve hizmet alımları için bu yetkisini kullanmıştır.

Bu defa 107 Seri No’lu KDV Genel Tebliğ ile aşağıda belirtilen mal teslimleri için tevkifat uygulaması getirilmiştir.

A-         Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde Tevkifat Uygulaması

1- Tevkifatın Kapsamı

Bilindiği üzere ülkemizde tekstil sektöründe yaptırılan fason imalatlar için tevkifat uygulanmakta iken bu uygulama, 105 seri No’lu KDV Genel Tebliğ ile 01/07/2007tarihinden itibaren kaldırılmıştır. Ancak, 107 seri No’lu KDV Genel Tebliğ ile  05/01/2008 tarihinden geçerli olmak üzere, fason olarak yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde (1/2)  oranında  tevkifat uygulanacaktır.

Fason işlemlerde uygulanacak bu tevkifatın daha önce yayımlanan 51, 53 ve 58 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılması gerektiği de 107 seri No’lu KDV Genel Tebliğinde belirtilmiştir. Söz konusu Genel Tebliğlere göre;

 

 

    Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işlerinde, fason hizmet bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin 1/2 ’si, fason iş yaptıranlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmek üzere tevkifata tabi tutulacak, 1/2  ‘si ise fason iş yapana ödenecektir.

    Fason imalatın şartı, imal edilecek mal ile ilgili ana hammadde başta olmak üzere hammaddelerin fason iş yaptıranlarca temin edilmesidir.

    Fason işlerde mamul bir bütün olarak imal ettirilebileceği gibi, üretim aşamaları itibariyle kısmi olarak fason iş yaptırılması da mümkündür. Örneğin; bir konfeksiyon firmasının pazarlayacağı gömleklerin kumaşını, kesimini, dikimini ayrı ayrı firmalara fason olarak yaptırması halinde her bir kısmi iş tevkifat uygulaması kapsamına girecektir.

    Fason iş yapanların, başkalarına fason iş yaptırmaları, her iki fason iş bakımından tevkifat uygulamasına engel değildir. Örneğin, imal edip pazarladığı pantolonların bir kısmını fason olarak imal ettiren bir mükellef, aynı zamanda ihracatçı firmalara fason olarak erkek takım elbisesi imal ediyorsa, fason yaptırdığı pantolonlar için kendisi tevkifat uygulayacak, ihracatçıya yaptığı fason takım elbiseler için ise ihracatçı tarafından tevkifat uygulanacaktır.

    Fason olarak yapılan işlerde fason işi yapanlar tarafından kullanılan iplik, tela, fermuar, düğme, astar ve benzeri her türlü yardımcı madde ve malzemeler, fason hizmet bedeline dahil edilecektir. Fason iş için kullanılan bu madde ve malzemelerin ayrı fatura edilmesi söz konusu değildir.

    Fason iş yapanlar tevkifat uygulanacak hizmetleri nedeniyle düzenleyecekleri faturada; fason hizmet bedeli ve bu bedel üzerinden hesaplanan katma değer vergisi ile, vergi tutarlarının tevkifat uygulanacak kısmı ile fason iş yaptırandan tahsil edilecek kısmını ayrı ayrı göstereceklerdir.

ÖRNEK:

Tekstil ihracatçısı (A), Şubat 2008 döneminde imalatçı (B)'ye 2000.000 YTL’lik  fason iş yaptırmıştır. (B)'nin bu işlem nedeniyle düzenleyeceği fatura aşağıdadır.

 

A İşlem Bedeli

200.000

B Hesaplanan KDV (Ax%8)

16,000

TOPLAM

216.000

(-)KDV Tevkifatı (Bx1/2)

8.000

Tahsil Edilecek Tutar

208.000

Beyan Edilecek KDV (Bxl/2)

8.000

Bu fatura örneğinde "KDV Tevkifatı" satırı, hesaplanan verginin  1/2’si olarak hesaplanan ve fason iş yaptıranlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecek miktarı göstermektedir. "Beyan edilecek KDV" satırında ise hesaplanan katma değer vergisinin 1/2'si olarak hesaplanan ve fason imalatçı tarafından beyan edilecek tutar yer olmaktadır.

    Fason iş yaptıranlar, tevkifat tutarını, teslim veya hizmetin yapıldığı dönemde vergi sorumlularına ait II no.lu katma değer vergisi beyannamesi ile beyan edecekler ve bu tutarı aynı döneme ait I no.lu katma değer vergisi beyannamesinde indirim konusu yapacaklardır. Fason iş yapana ödenen hesaplanan katma değer vergisinin 1/2'si tutarındaki kısım ise fason işle ilgili faturanın defterlere kaydedildiği dönemde indirim konusu yapılacaktır. Fason iş yaptıranlar, beyan edilen tevkifata ait tahakkuk fişi ile verginin ödendiğine dair vergi dairesi alındılarının kaşeli ve imzalı fotokopilerini, beyannamenin verildiği tarihi izleyen ayın ilk 10 günü içinde satıcıya intikal ettireceklerdir. Satıcılar bu tarihe kadar belgelerin gelmemesi halinde durumu aynı ayın 20'nci gününe kadar alıcının vergi dairesine bildireceklerdir.

    Fason olarak yapılan işler, fason iş yapanlar tarafından aşağıdaki şekilde beyan edilecektir:

Üzerinden katma değer vergisi tevkifatı yapılan işlem bedelleri beyannamenin 14-20  nci satırlarına  aynen ithal edilecektir. Tevkifat uygulanan işlem bedelleri "oran" sütununda vergi oranı 8 olarak gösterilecek, Tevkifat Oranı  1/2 olarak "hesaplanan vergi" sütununa ise işlem bedeli üzerinden bu orana göre hesaplanacak vergi tutarı yazılacaktır.

    Çanta ve ayakkabı dışında deriden mamul giyim eşyasının fason işleri de tevkifat uygulamasına tabidir.

    Tekstil ve konfeksiyon sektöründeki boya, apre, baskı ve kasarlama işlerinde, boya ve kimyevi maddelerin işi yaptıranlar tarafından temin edilip, bu işleri yapanlara verilmesi halinde tevkifat uygulanacak, boya ve kimyevi maddelerin bu işleri yapanlar tarafından temin edilip kullanılması halinde tevkifat yapılmayacaktır.

    Yukarıda sayılanlar dışında kalan, ütüleme, çözgü, haşıl, dikim, kesim, kapitone, traşlama, zımpara, şardon, yakma, ram, nakış ve benzeri bütün işler tevkifat uygulamasına tabidir.

    Ancak, bu işler yukarıda sayılan boya, baskı, apre ve kasarlama işlerinin bir unsuru veya tamamlayıcısı olarak onlarla birlikte yapılıyorsa, aynı faturada gösterilmeleri kaydıyla bu işler tevkifat uygulaması bakımından boya, baskı, apre ve kasarlama hizmetleri gibi işlem görecektir.

    Tekstil sektöründe tevkifat uygulaması giyim eşyaları ile sınırlı değildir. Buna göre; perde, mobilya kumaşı, havlu, oto koltuk kumaşı, çuval ve benzerleri ile bunların imalinde kullanılacak iplik veya kumaşa verilen fason hizmetlerde de tevkifat uygulanacaktır.

    Tekstil ve konfeksiyon sektöründe fason olarak yaptırılan yıkama işleri, prensip olarak tevkifat uygulamasına tabidir. Ancak yıkama işinde kullanılan kimyevi maddelerin fason imalatı yapanlar tarafından temin edilip kullanılmaları halinde tevkifat uygulanmayacak, bu kimyevi maddelerin fason iş yaptıranlar tarafından temin edilip fason iş yapanlara verilmesi halinde tevkifat yapılacaktır.

    Fason olarak yaptırılan kapitone işlerinde astarın üzerine sadece elyaf veya elyafla birlikte tül veya tela tatbik edilmektedir. Sadece elyaf tatbik edilen hallerde elyafın, elyaf ile birlikte tül veya telanın tatbik edildiği hallerde elyaf ile tül veya elyaf ile telanın fason iş yaptıranlar tarafından temin edilip fason iş yapanlara astar ile birlikte verilmesi halinde tevkifat uygulanacak, astar hariç yukarıda sayılanların fason iş yapanlarca temin edilip kullanılması halinde ise tevkifat uygulanmayacaktır.

    Fiyat farkı, kur farkı ve benzeri nedenlerle tevkifata tabi işlemin bedelinden sonradan bir artış ortaya çıkması halinde, bu artış ile ilgili olarak fatura düzenlenerek katma değer vergisi hesaplanması ve hesaplanan katma değer vergisi üzerinden yukarıda belirtildiği şekilde tevkifat uygulanması gerekmektedir.

    Malların kısmen iade edilmesi, hizmetin bir kısmının tamamlanması, hizmetin sözleşmede belirtilen evsafa uymaması ve benzeri nedenlerle tevkifata tabi işlem bedelinde sonradan bir azalma meydana gelmişse, azalma miktarı üzerinden işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tevkifata tabi tutulmayan kısmı üzerinden gerçekleştirilecektir.

ÖRNEK :

Konfeksiyon toptancısı (A)'dan parçası 100 YTL’ye 100 parçalık fason iş siparişi alan imalatçı (B), 2008/Şubat döneminde bu işle ilgili olarak 108.000YTL’lik fatura düzenlemiş, faturada gösterilen 8. 000 YTL’lik katma değer vergisinin 4.000 YTL’si lirası imalatçıya ödenmiş, 8.000 YTL’lik kısmı ise toptancı tarafından tevkifata tabi tutularak sorumlu sıfatıyla beyan edilmiştir.

İmalatçı bu siparişin 50 adetlik kısmını zamanında teslim edemediğinden bedelde 50.000 YTL’lik bir azalma meydana gelmiştir.

2008/Nisan döneminde ortaya çıkan bu değişiklik nedeniyle tarafların karşılıklı düzeltme yapması gerekmektedir.

Buna göre imalatçı, toptancıya 50.000 YTL ile birlikte bu tutara ait 4.000 YTL’lik katma değer vergisinin tevkifata tabi tutulmayan 2.000 YTL’sini lirasını (toplam 52.000 YTL) iade edecek, 2008/Nisan döneminde beyan ettiği 4.000 YTL’yi 2008/Nisan dönemine ait 1 no.lu katma değer vergisi beyannamesinde indirim konusu yapacaktır.

Toptancı ise 2008/Şubat döneminde indirim konusu yaptığı 4.000 YTL’yi, 2008/Nisan döneminde 1 no.lu katma değer vergisi beyannamesi ile beyan edecektir.

Toptancının bu fason sipariş nedeniyle tevkifata tabi tutarak beyan ettiği verginin, 50.000 YTL’ye isabet eden kısmı olan 4,000 YTL, aynı zamanda indirim konusu yapıldığından, bir düzeltme işlemine konu olmayacaktır.

    Birden fazla kişi veya kuruluşa tevkifat uygulayan mükelleflerin, 2 no.lu beyannameye tevkifat uyguladıkları kişi veya kuruluşların dökümünü gösteren bir liste ekleyeceklerdir Bu listenin sadece işletme yetkilileri tarafından isim ve ünvan kaşeleri kullanılarak ve düzenleme tarihi de belirtilerek imzalanmak suretiyle tasdik edilmesi gerekmektedir.

2- İade Usul ve Esasları

107 seri No’lu KDV Genel Tebliğine göre,  fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işlerinde tevkifat uygulamasından doğan KDV alacakları, sadece ve sadece vergi inceleme raporu ile iade edilecektir. İade talebi de  vergi inceleme  raporunun vergi dairesine intikal ettiği tarih itibariyle geçerlilik kazanacaktır.

Aynı işlem dolayısıyla, tevkifat ve indirimli oran uygulamaları nedeniyle KDV iade alacağının doğması halinde de;

-         Öncelikle tevkifattan doğan KDV alacağı (mükellefin isteğine bağlı olarak nakden ve/veya mahsuben) iade edilecektir.

-         KDV alacağının indirimli oran uygulamasından doğan kısmı; inceleme raporu yılı içinde vergi dairesine intikal ederse mahsuben, yıl geçtikten sonra intikal ederse nakden ve/veya mahsuben iade edilecektir.

Bu kapsamda yapılacak iadelerde, fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işlerinde tevkifat uygulamasını düzenleyen daha önceki genel tebliğlerde yer verilen ve bu Tebliğe aykırı olmayan açıklamalar da geçerli olacaktır.

Mükellefin aynı dönemde başka iade hakkı doğuran işlemlerinin bulunması halinde de bu işlemlere ait iade talebinin, söz konusu işlem veya işlemlerle ilgili usul ve esaslar çerçevesinde sonuçlandırılacaktır.

B- Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimlerinde KDV Tevkifat Uygulaması

107 seri No’lu KDV Genel Tebliği ile 05/01/2008 tarihinden geçerli olmak üzere Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 1 ve 2 nci sıraları kapsamına giren ürünlerin tesliminde, bu Tebliğin yayımını izleyen günden itibaren geçerli olmak üzere, (1/2) oranında  tevkifat uygulanacaktır.

Buna göre;

-         Kütlü ve elyaf pamuk,

-         Linter pamuk,

-         Pamuk lifi döküntüleri,

-         Natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı ile

-         Türk gümrük tarife cetvelinin 41.01 pozisyonundaki sığır ve atların, 41.02 pozisyonundaki koyun ve kuzuların (astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz ve benzerleri, hint, çin, moğolistan ve tibet kuzuları hariç), 41.03 pozisyonundaki keçi ve oğlakların (yemen, moğolistan ve tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derilerinin ,

tesliminde alıcılar tarafından (1/2) oranında tevkifat uygulanarak sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi gerekmektedir.

Satıcıların tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının iadesinde, mal ihracında iade uygulamasına ilişkin usul ve esaslar geçerli olacaktır. . İade talebi bir dilekçe ile yapılacak olup, dilekçeye;

 

 

-         Tevkifata tabi ürünlerin satış faturalarının dökümünü gösteren listenin,

-         İade talebinin yapıldığı döneme ilişkin indirilecek kdv listesinin,

eklenmeside gerekmektedir.

İade yapılabilmesi için alıcının bu tevkifatla ilgili 2 No.lu KDV beyannamesini vergi dairesine vermiş olmasının zorunlu olduğu da söz konusu Genel Tebliğde açıkça belirtilmiştir.

Saygılarımızla...