Sirküler Tarihi         : 03.01.2008

Sirküler No              : 2008 / 20

Konu                         :  Beyannamelerin SM veya SMMM’lerce imzalanması,

Kâr Dağıtım Tablosu Düzenlenmesi  ve  7/A-7/B Seçenekleriyle ilgili Hadler    Hk. 

 

Vergi Beyannamelerinin SM veya SMMM’lere İmzalattırılması

 

            3568 sayılı Kanun 37 seri no.lu Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde; gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere imzalattırmak zorunda olan mükellefler için 2007 yılındaki hadler yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle belirlenmiştir. Buna göre 2007 yılı mali tablolarına göre,

 

AKTİF TOPLAMI (3.551.000,00 X 1.072 ) : 3.807.000,00 YTL VE

NET SATIŞLARI (7.102.000,00 X 1.072 ) : 7.613.000,00 YTL’ sını AŞMAYAN

 

Ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile Kurumlar Vergisi Mükellefleri 2007 yılında KDV, Muhtasar, Kurumlar ve Gelir Vergisi Beyannamelerini Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere imzalattırmak zorundadırlar. İmza zorunluluğunun tespitinde her iki haddin de birlikte aşılması gerekmektedir. 

Kar Dağıtım Tablosuna İlişkin Hadler

10 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği uyarınca kâr dağıtım tablosuna ilişkin hadler Maliye Bakanlığı’nca tebliğ edilmediğinden ilgili yıl yeniden değerleme oranında artırılarak   aşağıdaki gibi tespit edilmiştir ;  

  • 2007 yılı itibariyle  aktif toplamı 7.948.880  YTL veya net satışları 17.666.024 YTL’ sı tutarlarından herhangi birisini aşan mükellefler  beyannamelerine kâr dağıtım tablosunu ekleyeceklerdir.
  • Aktif toplamı 7.948.880  YTL ve net satışları 17.666.024 YTL’ nın altında kalan mükellefler  2007 yılına ait olup da 2008  yılında verilmesi gereken  beyannamelerine HERHANGİ BİR MALİ TABLO EKLEMEYECEKLERDİR.
  • Ayrıca tüm mükelleflerin herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmamak adına  bilanço ve gelir tablolarını dipnotları ile noksansız olarak hazırlamaları gerekmektedir.

 

Mükelleflerin   7/A  Veya  7/B  Seçeneği  Tercihleri Hakkında

10 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği uyarınca maliyet muhasebesinde 7/A seçeneğinin mi yoksa 7/B seçeneğinin mi kullanılacağının tespit edilmesi amacıyla  aktif toplamı ve net satış hasılatını esas alan hadler belirlenerek sırasıyla  bu hadler 300 milyar ve 600 milyar olarak 19.12.2000 tarih ve 24265 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Aynı Tebliğ’de bu hadler ile ilgili izleyen yıllarda Maliye Bakanlığı’nca bir belirleme yapılmadığı takdirde yeniden değerleme oranında artırılacağı belirtilmiştir. Bu bilgiler ışığında  aktif toplamı ve net satış hasılatı ile ilgili ;

  • 2007  yılı aktif toplamı 1.325.000 YTL VEYA  net satışları toplamı 2.649.900 YTL’ sını aşan üretim ve hizmet işletmeleri, 2008 yılına ait muhasebe işlemlerini 7/A seçeneğindeki hesapları göz önünde bulundurarak yerine getireceklerdir. Bu limitlerden herhangi birini aşan mükelleflerin maliyet hesaplarını 7/A seçeneğine göre tutmaları zorunludur.
  • 2007 yılında hem  aktif toplamı 1.325.000 YTL’sının hemde net satışları toplamı 2.649.900 YTL’ sının altında kalan  üretim ve hizmet işletmeleri ile (aktif toplamları ve net satışları ne olursa olsun) ticaret işletmeleri  2008 yılında 7/A veya 7/B seçeneklerinden herhangi birini seçebilirler.

 

 Saygılarımızla.