Sirküler Tarihi         : 02.01.2008

Sirküler No              : 2008 / 14

Konu                         : KDV Oranlarında Yeni Düzenlemeler Hk.

 

KDV ORANLARINDA YENİ DÜZENLEMELER

 

30 Aralık 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile KDV oranlarında yeni düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemeler, %1 ve %8 oranında vergilenen mal ve hizmetlerin yer aldığı listelerde yapılan değişikliklerle ilgiliydi.

Gıda maddelerinin tamamının indirimli oranda vergilendirilmesinin öngörüldüğü          30 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2007/12143 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile turizm ve lokantacılık sektöründe de 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren vergi oranının %8’e indirilmesi kararlaştırılmıştı. Herkes yeni yılda yürürlüğe girecek bu değişikliklerle meşgul iken, yılın sonunda yayımlanan Kararname ile getirilen düzenlemeler sürpriz oldu.

30 Aralık 2008 tarihli ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KDV oranlarında yapılan düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır.

1. FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE İNDİRİMLİ ORAN UYGULAMASINA SON VERİLDİ

2007/13033 sayılı Kararnamenin 1. maddesinin (2) numaralı bendi ile finansal kiralama (leasing) işlemlerinde işleme konu olan malın tabi olduğu oranda KDV uygulanacağı belirtilmiştir. Böylece daha önce finansal kiralamada uygulanmakta olan %1 oranı yerine, malın tabi olduğu oranda vergi hesaplanacaktır. Bu uygulama 1.1.2008 tarihinden itibaren yapılacak finansal kiralama sözleşmelerine konu olan mallar için geçerli olacaktır.

Bilindiği gibi Finansal Kiralama Kanunu kapsamında yapılan sözleşmelere konu olan malların, gerek leasing şirketlerine teslimi, gerekse onların müşterilerine kiralanması veya tesliminde %1 oranı uygulanmaktaydı. Otomobil dışındaki kara nakil vasıtalarının leasing yoluyla satışı veya kiralanmasında %8, binek otomobilleri ile ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listedeki tüketim mallarının leasing yoluyla satışı veya kiralanmasında ise genel (%18) KDV oranı uygulanıyordu.(*) 30.12.2007 tarihine kadar yapılan finansal kiralama sözleşmelerine konu olan mallar ne zaman teslim edilirse edilsin, yine yukarıda belirlenen KDV oranları uygulanacaktır.

30.12.2007 ve sonrasında yapılan sözleşmelere konu olan mallar ise genel oranda vergilenecektir. Normalde indirimli orana tabi malların leasing yolu ile satışı veya kiralanmasında ise yine tabi olduğu indirimli oran uygulanacaktır.

2. KDV’Sİ İNDİRİM KONUSU YAPILAN BİNEK OTOMOBİLLERİNİN İKİNCİ EL SATIŞINDA %1 YERİNE %18 KDV ORANI UYGULANMASI ÖNGÖRÜLDÜ

İşletmelerin aktifine kayıtlı binek otomobillerinin ikinci el olarak satışında KDV oranı %1 olarak uygulanmaktadır. Öte yandan KDV Kanununun 30/b maddesine göre, binek otomobili kiralayan veya işleten firmalar hariç olmak üzere, işletmelerin sıfır veya kullanılmış binek otomobili alımında ödedikleri KDV indirim konusu yapılamamaktadır. Buna göre otomobil kiralama (rent-a-car) şirketleri, gerçek usulde vergilendirilen taksi işletmeleri ve sürücü kursları, otomobil alımında ödedikleri KDV’yi indirim konusu yapabilmekte, diğer mükellefler ise indirememekte, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider yazmaktadır.

2007/13033 sayılı Kararname eki (I) sayılı listenin 9. sırasının sonuna eklenen parantez içi hükümle, KDV Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklendiği KDV’yi indirim konusu hakkı bulunan otomobil kiralama şirketleri, gerçek usulde vergilendirilen taksi işletmeleri ve sürücü kurslarının, 30 Aralık 2007 tarihinden itibaren ellerindeki kullanılmış binek otomobillerini satarken KDV’yi %18 oranında hesaplamaları öngörülmüştür. Otomobil alımında yüklendiği vergiyi indirme hakkı bulunmayan işletmeler ise aktifinde kayıtlı binek otomobillerini satarken %1 oranında KDV uygulayacaklardır.

3. TOPTAN ET SATIŞLARI  %8 ORANA TABİ TUTULDU

Büyük ve küçükbaş hayvanların etleri ile bağırsaklarının toptan tesliminde %1, perakende tesliminde ise %8 oranında KDV uygulanıyordu. 2007/13033 sayılı Kararname ile 30 aralık 2007 tarihinden itibaren bu hayvanların etleri ve bağırsaklarının toptan tesliminde de %8 oranı uygulanması kararlaştırılmıştır. Büyük ve küçükbaş hayvanların canlı olarak tesliminde ise, eskiden olduğu gibi toptan satışlarda %1, perakende satışlarda %8 oranı uygulanacaktır.

4. İŞLETME HAKKI DEVİRLERİNDE İNDİRİMLİ ORAN UYGULAMASI KALDIRILDI

3096 sayılı Kanun kapsamında işletme hakkı devir sözleşmelerine konu olan enerji santralleri, baraj gibi işletmelerin işletme haklarının devrinde KDV oranı % 1 olarak uygulanıyordu. 2007/13033 sayılı kararname ile 30.12.2007 tarihinden sonra yapılacak işletme hakkı devirlerinde % 1 KDV oranı uygulaması kaldırılmıştır.

5. ÖZÜRLÜLERE AİT ARAÇLARDA  % 1 KDV ORANI UYGULANMASINA SON VERİLDİ

Malul ve engellilere ait araç-gereçlerde KDV oranı % 1 olarak uygulanmaktaydı. Ancak KDV Kanunun 17/4 maddesinin (s) bendiyle, özürlülerin eğitimi, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları KDV’den istisna edilmiştir. Dolayısıyla söz konusu mallarda %1 oranı uygulanmasını gerektirecek bir durum kalmamıştır. Bu nedenle aynı araçlar için % 1 KDV oranı uygulanmasına dair madde kaldırılmıştır.

6. TEKSTİL HAMMADDELERİNDE KDV ORANI  % 1’DEN % 8’E ÇIKARILMIŞTIR

Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı ile sığır ve atların, koyun ve kuzuların, keçi ve oğlakların ham post ve derileri daha önce % 1 oranından vergilenmekteydi. 2007/13033 sayılı Kararname ile yukarıda belirtilen tekstil hammaddelerinde uygulanacak KDV oranı 30.12.2007 tarihinden itibaren % 8’e çıkarılmıştır.

7. MÜZELERE GİRİŞ ÜCRETLERİ  % 8’E İNDİRİLMİŞTİR

2007/13033 sayılı Kararname eki (II) sayılı listenin (B Diğer Mal ve Hizmetler) bölümünde yer alan sanatsal gösterilere “müze giriş ücretleri” de eklenmek suretiyle, sinema, tiyatro, opera, operet ve bale giriş ücretleri ile birlikte müze giriş ücretlerinin de % 8 oranında vergilendirilmesi öngörülmüştür.

8. KAN VE KAN KOMPENENTLERİNDE KDV ORANI  % 8 OLMUŞTUR

Kan ve kan kompenentleri daha önce % 1 oranında vergilenmekteydi. Ancak 2007/13033 sayılı Kararname ile kan ve kan kompenentlerinin diğer kan ürünleriyle birlikte % 8 oranında vergilendirilmesi kararlaştırılmıştır.

9. 1 OCAK 2008 TARİHİNDEN İTİBAREN  % 8 ORANINDA VERGİLENECEK İŞLEMLER

30.5.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2007/12143 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren vergi oranı % 8 olarak uygulanacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.

a) Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile ayrıca fiyatlandırmamak ve belgelendirmemek koşuluyla geceleme hizmetinden yararlananlara verilmesi mutat olan diğer hizmetler,

b) Lokanta, kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen veya yemeği pakette satan ya da diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde verilen yemek hizmetleri,

c) Kakao, kakao yağı ve kakaodan mamul çikolata, gofret, şeker, pralin gibi ürünler ile beyaz çikolata ve sıcak çikolata,

d)  Sade gazoz, meyveli gazoz ve kolalı gazozlar.

Yukarıda sayılan turizm ve yemek sektöründe % 8 KDV uygulamasına ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfasında yayımlanan 107 seri nolu  KDV genel tebliği taslağında açıklamalar yer almaktadır.

Saygılarımızla.


 


(*) Bkz. Kemal Oktar, KDV Oranları & Açıklamaları, Maliye ve Hukuk Yayınları Haziran 2007.