Sirküler Tarihi         : 29.12.2008

Sirküler No              : 2008 / 10

Konu                         : 2008 Yılında Geçerli Bina Arsa ve Arazi Vergisi Matrahlarının

                                  Hesabında Esas Alınacak Artış Oranı Hk.

 

            Emlak Vergisi Kanunu’nun  29.uncu maddesi 2.fıkrası uyarınca  her yıl bu vergiye matrah teşkil edecek tutarlar;“ mükellefiyetin başlangıç yılında tespit edilen vergi değerinin, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl bir önceki yıla ait vergi değerinin VUK hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle tespit edilecektir.” denilmektedir.

            2007 yılı için yeniden değerleme oranı  377 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile  % 7,2 olarak ilan edilmiştir. Buna göre 2008 yılında emlak vergi değerlerinin  % 3,6 oranında artırılmak suretiyle dikkate alınması gerekmektedir.

            26.12.2007 tarih 26738  no.lu Resmi Gazete’de yayınlanan 52 Seri No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği ile de  bu husus ilan edilmiş olup ; 2008 yılı bina, arsa ve arazi değerlerinin 2007 yılı vergi değerlerinin % 3,6 oranında artırılmak suretiyle tespit edileceği belirtilmiştir.

Ayrıca bilindiği üzere vergi değerini  tadil eden sebepler ile mükellefiyet tesisi gerektiren hallerde  arsa ve arazi metrekare birim değerleri takdir komisyonlarınca belirlenmektedir.

Bu durumda vergi değeri olarak, takdir işleminin yapıldığı yılı takip eden ikinci yılın başından başlamak suretiyle her yıl, VUK hükümlerince belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılacaktır.  Bu düzenlemeye göre örneğin; mükellefiyeti 2008 yılında başlayan mükellefler, takdir komisyonunca 2005 yılında belirlenen asgari metrekare birim değerlerini önceki sene % 3,9  oranında artırarak belirlemiş bulunmaktaydılar. Bu defa söz konusu oranla tespit edilen 2007 yılı değerini  % 3,6 oranında arttırarak dikkate alacaklardır.    

Saygılarımızla.