Sirküler No              : 2007 / 02

Konu                         : 2007 Yılında Geçerli Hadler Ve Tutarlar Hk.

 

364 Sıra No.lu V.U.K.Genel Tebliği  20.12.2006 Tarih 26382 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ’de  V.U.K.’da yer alan bazı maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle  uygulanacağı belirtilmiştir.

Bu hüküm göz önüne alınarak 2006 yılında geçerli olan hadler ve tutarlar  2006 yılı için açıklanan % 7,8 yeniden değerleme oranı ile artırılmak suretiyle yeniden belirlenmiş olup 01.01.2007 tarihinden itibaren geçerli miktar ve tutarlar  ekli  listedeki gibidir.

 

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01.01.2007 TARİHİNDEN

GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK

OLAN HAD VE MİKTARLAR

 

                                                                                                                             2007 Yılında

MADDE NO - KONUSU                                                             Uygulanacak Miktar (YTL)

MADDE 104-                                                                                                         İlanın şekli      

                   1- İlanın vergi dairesinde yapılması                                                              1.290

                   3- İlanın;

                   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla                    

                   gazetede yapılması                                                                    1.290 - 129.000

                   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca                               

                   yapılması                                                                    129.000 ve aşması halinde

 

MÜKERRER                                                                                                                                  

MADDE 115-Tahakkuktan vazgeçme                                                                              15

MADDE 177-Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

                   1-Yıllık;                                                                                                                  

                       - Alış tutarı                                                                                            100.000

                       - Satış tutarı                                                                                          140.000

                   2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı                                                                          56.000

                   3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı                             100.000

 

 

MADDE 232-Fatura kullanma mecburiyeti                                                                     560

MADDE 252-Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç                                               1,60

MADDE 313-Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar                         560

 

MADDE 343-                                                                                              En az ceza haddi      

                   - Damga vergisinde                                                                                        6,40

                   - Diğer vergilerde                                                                                          13,90

 

                                                                                                                                                                                2007 Yılında

MADDE NO - KONUSU                                                             Uygulanacak Miktar (YTL)

MADDE 352-                                                                 Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

 

                   (Kanuna bağlı cetvel)

                   Birinci derece usulsüzlükler                                                                            

                   1- Sermaye şirketleri                                                                                         75

                   2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve                              49

                       serbest meslek erbabı                                                                                                         

                   3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                                     24

                   4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi                

                   olanlar                                                                                                           12,70

                   5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                                         6,40

                   6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                                          3

 

                   İkinci derece usulsüzlükler                                                                              

                  

                   1- Sermaye şirketleri                                                                                         43

                   2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve                              24

                       serbest meslek erbabı                                                                                             

                    3- İkinci sınıf tüccarlar                                                                                   12,70

                   4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi                       

                   olanlar                                                                                                             6,40

                   5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                                              3

                   6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                                     1,70

 

MADDE 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul

                   hükümlerine uyulmaması

                   1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,

                         serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması                                139

                    - Bir takvim yılı içinde her bir belge nev’ine ilişkin olarak

                      kesilecek toplam ceza                                                                            64.000

                   2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti,       sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye

                   Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,

                   kullanılmaması veya bulundurulmaması                                                         139

                    - Her bir belge nev'ine ilişkin olarak her bir tespit için

                      toplam ceza                                                                                               6.400

                   - Her bir belge nev'ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek

                     toplam ceza                                                                                              64.000

 

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen

defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere

ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması                  139

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara

ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının

üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması                                                     3.000

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde

kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara           160

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen

matbaa işletmecilerine                                                                                                       490

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getiren

kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda

ve zamanda yerine getirmeyenlere                                                                                    640

 

10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görev-

lisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına                                                        490

 

MÜKERRER Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

MADDE 355-                                                                                                                           

                   1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında                        1.390

                   2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit

                       edilenler hakkında                                                                                        640

                   3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında                300