Sirküler No              : 2007 / 18

Konu                         : Gelir Vergisi Ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında Yer Alan Bazı  

                                      Ödemelerin Stopaj Oranlarının Değişmesi Hk.

 

GELİR VERGİSİ KANUNU’NA GÖRE YAPILACAK STOPAJLAR

 

            Gelir Vergisi Kanunu’nun  94. cü maddesi uyarınca  tam ve dar mükellef gerçek kişiler ile tam mükellef kurumlara yapılan bazı ödemeler üzerinden stopaj yapılmaktadır. Bildiğiniz üzere Bakanlar Kurulu’nun stopaj oranlarını her bir ödeme veya gelir grubu için ayrı ayrı sıfıra indirmeye  veya bir katına kadar artırmaya yetkisi bulunmaktadır.

 

Bakanlar Kurulu stopaj oranları ile ilgili bu yetkisini daha önce 2003/6577 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında kullanmış olup bu defa 2006/11449 sayılı kararı ile stopaj oranlarında değişiklik yapmış ve 29.12.2006 tarih 26391 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

 

            Bu Karara istinaden Gelir Vergisi Kanunu’nun  94. cü maddesinde yer alan bazı ödemelere ilişkin stopaj oranları aşağıdaki şekilde olacaktır:

 

Ödemenin Türü

Yasal Dayanak

Eski Oran

(%)

Yeni Oran

(%)

Serbest meslek erbabına yapılan ödemeler (avukat,doktor,mimar,gümrük komisyoncusu )

 

 GVK 94/2-b

 

22

 

20

Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işleri (GVK Md.42) yapanlara ödenen istihkak bedelleri

 

 GVK 94/3

 

5

 

3

Dar mükellefiyete tabi olanlara,telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemeler

 

GVK 94/4

 

25

 

20

GVK 70.maddede yazılı mal ve haklar için ödenen kiralar 

 

GVK 94/5-a

 

22

 

20

Vakıf ve derneklere ait gayrımenkuller için bunlara ödenen kiralar

 

GVK 94/5-b

 

22

 

20

Kooperatiflere ait gayrımenkuller için bunlara ödenen kiralar

 

GVK 94/5-c

 

22

 

20

 

 

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NA GÖRE YAPILACAK STOPAJLAR

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15.maddesi ile tam mükellef kurumlara yapılacak ödemeler üzerinden bu Kanun’a göre vergi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır. Bakanlar Kurulu 2006/11447 sayılı Kararı ile 5520 sayılı Kanun’un 15.maddesi uyarınca yapılacak stopaj oranları belirlenerek 30.12.2006 tarih 26392 sayılı Resmi Gazete’de  yayınlanmıştır.

 

Ödemenin Türü

Yasal Dayanak

Eski Oran   (%)

Yeni Oran         (%)

Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işleri (GVK Md.42) yapanlara ödenen istihkak bedelleri

KVK15/1-a

5

3

Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri

KVK15/1-b

22

20

 

 

 

 

 

 

KVK 30.MADDESİ UYARINCA DAR MÜKELLEF KURUMLARA YAPILAN

 ÖDEMELER İÇİN GEÇERLİ STOPAJ ORANLARI

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30.cu maddesi ile dar mükellef kurumlara yapılacak ödemeler üzerinden bu Kanuna göre vergi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmışsa da, anılan Kanun’un geçici 1.ci maddesinin 4.fıkrasında, bu Kanunla tanınan yetkiler çerçevesinde Bakanlar Kurulu tarafından yeni kararlar alınıncaya kadar, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5422 sayılı Kanun kapsamında vergi oranlarına ve diğer hususlara ilişkin olarak yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararında yer alan düzenlemelerin bu Kanun’da belirlenen yasal sınırları aşmamak üzere geçerliliğini koruduğu belirtildiğinden, dar mükellef kurumlara yapılan ödemeler üzerinden , 5520 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 21.06.2006 tarihinden itibaren de 5422 sayılı eski Kurumlar Vergisi Kanununun 24.maddesine istinaden vergi kesintisi yapılmaya devam edilmiştir.( 2003/6575 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen oranlarda)

Bakanlar Kurulu daha önce yayımladığı 2006/10731 sayılı Kararı ile dar mükellef kurumların elde etmiş olduğu bazı menkul sermaye iratları ( kâr payları vs) için 5520 sayılı Kanun’un 30.cu maddesine istinaden stopaj oranları belirlenmişti. Bu defa 2006/11447 sayılı kararı ile 5520 sayılı Kanun’un 30.maddesi uyarınca stopaja tabi diğer ödemeler  için geçerli olacak oranları da belirlemiş bulunmaktadır. Söz konusu oranlar aşağıda eski oranlar ile mukayeseli olarak gösterilmiştir.

 

Ödemenin Türü

Yasal Dayanak

 Eski

 Oran

   (%)

Yeni

Oran

  (%)

Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işleri (GVK Md.42) yapanlara ödenen istihkak bedelleri

 

KVK 30/1-a

 

5

 

 

3

Petrol arama faaliyetleri için yapılan serbest meslek kazancı ödemeleri

 

KVK 30/1-b-i

 

5

 

5

Diğer serbest meslek kazancı ödemeleri

(ücret ödemeleri dahil)

 

KVK 30/1-b-ii

 

22

 

20

Finansal kira ödemeleri

KVK 30/1-c-i

1

1

Diğer gayrımenkul sermaye iratları

KVK 30/1-c-ii

22

20

Ticari veya zırai kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret ünvanı,marka ve benzeri gayrımaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden

 

 

 

KVK 30 / 2

 

 

 

25

 

 

 

 

20

Türkiye’de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan mükelleflerin, yetkili makamların izniyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları ticari faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar üzerinden

 

 

 

KVK 30 / 5

 

 

 

0

 

 

 

0

Her nevi alacak faizleri

-          Yabancı Devletler, Uluslar arası 

Kurumlar veya Yabancı Banka ve Kurumlardan Alınan Her Türlü Krediler İçin Ödenecek Faizler

   -   Diğerlerden

 

 

 

KVK 30/1-ç

 

KVK 30/1-ç

 

 

 

0

 

10

 

 

 

0

 

10

GVK’ nun  75/10’uncu maddesinde yazılı menkul sermaye iratları (Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığından alınan iskonto bedelleri- yurtdışında mukim factorıng kuruluşlarına ödenen faizler)

 

 

KVK 30/1-ç

 

 

12

 

 

 

 

10

 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere bazı oranlarda değişiklik yoktur. Bu Kararname ile söz konusu ödemeler için oran belirlenmiş olmasının sebebi, stopajın 5520 sayılı Kanun’un 30.uncu maddesine istinaden yapılmasını sağlamaktır. Böylelikle dar mükellef kurum kazançları üzerinden GVK’nun Geçici 67.maddesi uyarınca yapılanlar hariç olmak üzere , tamamen 5520 sayılı Kanun’un 30.uncu maddesine istinaden stopaj yapılması sağlanmıştır. Yapılması gereken stopajın oranları ise, 2006/10731 ve 2006/11447 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenmiştir.

YENİ STOPAJ ORANLARININ YÜRÜRLÜK TARİHİ

2006/11447 ve 2006/11449 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yeni stopaj oranları 01.01.2007 tarihinden itibaren yürürlükte olacaktır. Bu nedenle yukarıdaki tablolarda belirtilen ödemelerin 01.01.2007 tarihinden sonra yapılması söz konusu ise yeni oranlara göre vergi kesilecektir. 

 

           Saygılarımızla.