Sirküler No              : 2007 / 14

Konu                         : Yabancı Diplomasi Mensuplarına Yönelik KDV İstisnası

   Uygulamasında Yapılan Değişiklik  Hk.

 

 

            KDV Kanunu’nun diplomatik istisnaları düzenleyen 15.maddesinde; karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye'deki

 

-  Diplomatik temsilcilikleri ,  konsoloslukları ve

-  Bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına  

- Uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası  kuruluşlar  

-  bunların mensuplarına

 

yapılan teslim ve hizmetler, katma değer vergisinden istisna edilmiştir.  Diplomatik istisna olarak adlandırdığımız söz konusu KDV istisnası uygulamasının ayrıntıları halen  yürürlükte olan 60 seri no.lu KDV genel tebliği ile belirlenmiştir.

 

Yabancı ülkelerin Türkiye’de bulunan diplomatik temsilcilikleri ve konsolosluklarının resmi alımlarında 60 seri no.lu Tebliğ kapsamında işlem yapılmaya devam edilecek olup,   bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına  yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin KDV istisnası uygulaması 103 seri no.lu KDV Genel Tebliği ile değiştirilmiştir.

 

103 seri no.lu KDV Genel Tebliği 01.01.2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere  26.12.2006 tarih ve 26388 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olup, istisna uygulamasında özellik arz eden durumlar aşağıdaki gibidir ;

 

 

- Diplomatik kuruluş ve konsolosluk mensuplarına KDV istisnasından faydalanabilmeleri için Dışişleri Bakanlığınca bir banka kartı verilecektir. Bu kartta Dışişleri Bakanlığı’nın logosu ve KDV Muafiyet Kartı ibaresi yer alacaktır.

 

-  İstisna uygulaması sadece bu kartla yapılan alışverişlerde geçerli olacak, kart haricinde ödemenin nakit,çek, havale gibi diğer ödeme araçları ile yapılması durumunda istisna uygulanmayacaktır.

 

- Akaryakıt, motorlu taşıt ve gayrimenkul alımlarında muafiyet  kartı ile değil , 60 seri no.lu Tebliğ kapsamında   işlem yapılacaktır.

 

- Dışişleri Bakanlığınca karşılıklılık ilkesince  kart limitleri yıllık  olarak belirlenecek ve yıl sonunda kullanılmayan tutarlar sıfırlanacaktır.

 

- Bu kapsamda mal ve hizmet teslim eden satıcılar muafiyet kartı ile birlikte yabancı misyon personeli kimlik kartının da ibrazını isteyeceklerdir.Mal ve hizmet teslimine ait fatura KDV’siz düzenlenecek ve üzerine diplomasi mensubunun adı, soyadı, adresi, uyruğu,banka kart numarası  ile personelin kimlik kart numarası yazılacaktır.

 

            Yeni uygulamaya ilişkin ayrıntılı bilgiler yukarıda verilmiş olup,103 no.lu KDV Genel Tebliği sirkülerimiz ekinde bilgilerinize sunulmuştur.

 

            Saygılarımızla.

           

 

 

26 Aralık 2006 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26388

 

Maliye Bakanlığından:

 

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ , (SERİ NO: 103)

 

             3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisinden istisna edilmiş, bu istisnaların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile istisnanın uygulanacağı asgarî miktarların tespitine Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.

 

             Diplomatik temsilcilikler ve bunların mensuplarına yönelik istisna uygulaması karşılıklılık ilkesi çerçevesinde yürütülmekte, istisna uygulanacak ülkeler ile istisna kapsamına giren mal ve hizmetler Bakanlığımız ile Dışişleri Bakanlığı tarafından müştereken belirlenmektedir. Bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 60 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde düzenlenmiş bulunmaktadır.

 

             Yabancı ülkelerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri ve konsolosluklarının resmi alımlarında istisna uygulamasına 60 Seri No.lu KDV Genel Tebliğindeki açıklamalar çerçevesinde devam edilecektir.

 

             Ancak temsilcilik ve konsoloslukların sözü edilen Tebliğin (1) numaralı bölümünde belirtilen mensuplarına yapılacak teslimlerde istisna uygulamasının 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yürütülmesi uygun görülmüştür.

 

             1/1/2007 tarihinden itibaren istisnadan faydalanacak diplomatik kuruluş ve konsolosluk mensuplarına Dışişleri Bakanlığınca bir banka kartı verilecektir. Bu kartta, Dışişleri Bakanlığının logosu ve "KDV Muafiyet Kartı" ibaresi yer alacaktır. İstisna kapsamındaki alışlar münhasıran bu kart kullanılarak yapılacak, mal bedelinin nakit, çek, havale diğer herhangi bir yolla ödenmesi halinde istisna uygulanmayacaktır. Diplomatik temsilcilik ve konsolosluk mensuplarına 1/1/2007 tarihinden itibaren 60 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde belirtilen istisna belgesi verilmeyecektir.

 

             KDV istisnası sağlayan banka kartları, Türkiye’nin diplomatik temsilcilik mensuplarına bütün mal ve hizmetlerde KDV istisnası sağlayan ülkelerin, Türkiye’deki diplomatik misyon mensuplarına verilebilecektir. Türkiye’nin diplomatik temsilcilik mensuplarına mal ve hizmetler itibariyle sınırlama getiren ülkelerin Türkiye’deki diplomatik misyon mensuplarına bu kart verilmeyecektir. Bunların başka bir şekilde diplomatik istisnadan faydalanması da mümkün bulunmamaktadır.

 

             Bu kartlar, ülkeler itibariyle karşılıklılık ilkesine göre Dışişleri Bakanlığınca belirlenen limitler ihtiva edecektir. Bu limitler bir yıl içinde yapılan alımlar için geçerli olacak, yıl sonunda kullanılmayan miktar sıfırlanacaktır. Yıl içinde göreve başlayan misyon mensupları için de yıl sonuna kadar aynı limit geçerli olacaktır. Ülkeler itibariyle belirlenen limitin dolması halinde banka kartının kullanıma kapatılması sağlanacaktır.

 

             Bu kartlarla yapılacak her türlü mal ve hizmet alımı, takrir yönteminin uygulandığı akaryakıt, motorlu taşıt ve taşınmazlar hariç olmak üzere istisna kapsamına girmektedir. Akaryakıt, motorlu taşıt ve taşınmaz alımlarında eskiden olduğu gibi takrir yönteminin uygulanmasına devam edilecektir.

 

             Yabancı misyon mensuplarının telekomünikasyon, kablolu tv, elektrik, su, doğalgaz vb. ödemeleri banka kartının yanı sıra banka aracılığıyla da yapılabilecek, Dışişleri Bakanlığınca bu ödemelerin limitten düşülmesi sağlanacaktır.

 

             Satıcılar KDV istisnası sağlayan banka kartının ibrazı üzerine alıcıdan yabancı misyon personeli kimlik kartının da ibrazını isteyeceklerdir. İstisna kapsamında satın alınmak istenilen mal ve hizmetler için düzenlenen faturada katma değer vergisi hesaplanmayacak ve alıcıdan tahsil edilmeyecektir. Bu satışlar için düzenlenen faturaya, alıcı adı ve adresinin yanı sıra uyruğu, KDV istisnası sağlayan  banka kartının ve yabancı misyon personeli kimlik kartının numarası yazılacaktır.

 

             60 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin bu Tebliğe aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

             Tebliğ olunur.