Sirküler No              : 2007 / 11

Konu                         : İndirimli Orana Tabi Mal ve Hizmet Teslimlerine ait  KDV İadelerine     

                                      İlişkin Haddin 10.800,00 YTL Olması  Hk.

 

       Bilindiği üzere  KDV Kanunu’nun 29/2.maddesi, indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerde bulunan mükelleflerin hesapladıkları KDV nin % 1 ve % 8 oranına tabi olması ile  mal ve hizmet  alımlarında yüklendikleri ve indirimle gideremedikleri verginin iadesi  ile ilgilidir.

Evvelki yıllardaki iade uygulamasının sadece yıllık bazda yapıldığı ve  2006 yılında çıkarılan  99 seri no.lu Tebliğ ile aylık periyotta ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarı Bakanlar Kurulunca belirlenen sınırı aşan verginin  mahsup yoluyla iadesine imkan tanınmıştır. İndirimli orana tabi  mahsuben KDV iadelerinde 2006 yılı için söz  konusu  tutar 10.000 YTL olarak belirlenmiş ve uygulanagelmiştir.

 2006 yılı için geçerli olan 10.000 YTL’lık bu  tutar, 2007 yılı için % 7,8 oranında artırılarak 10.800 YTL olarak belirlenmiştir. Buna  göre 2007 yılında gerçekleştirilecek indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iadelerine  ilişkin alt sınır 10.800 YTL olarak uygulanacaktır.   

20.12.2006 tarih ve 26382 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 102 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği sirkülerimiz ekindedir.

Saygılarımızla.          

 

 

Maliye Bakanlığından:

Katma Değer Vergisi

Genel Tebliği

(Seri No:102)

(20 Aralık 2006 Tarihli ve 26382 Sayılı Resmî Gazete)

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 5035 sayılı Kanunla değişik 29 uncu maddesinde; Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan verginin  mahsuben ödeneceği, yılı içinde mahsuben iade edilemeyen verginin ise nakden iade edileceği ve Maliye Bakanlığı'nın bu konudaki usul ve esasları tespit etmeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Bakanlar Kurulu, bu hükmün uygulanmasına yönelik olarak 2006/10379 sayılı Kararname ile indirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili sınırı 2006 yılında gerçekleşecek işlemler için geçerli olmak üzere 10.000 YTL olarak belirlemiştir.

Aynı Kararnameye göre, 2007 ve izleyen yıllarda ise bu sınır Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacak, bu şekilde yapılacak hesaplamada, 50 YTL ve daha düşük tutarlar dikkate alınmayacak, 50 YTL'den fazla olan tutarlar ise 100 YTL'nin en yakın katına yükseltilecektir.

28/11/2006 tarih ve 26360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 363 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca yeniden değerleme oranı 2006 yılı için % 7,8 olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, 2007 yılında gerçekleştirilecek indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iadelerine ilişkin alt sınır, 2006 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı (%7,8) esas alınmak suretiyle 10.800 YTL olarak uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.