Sirküler No              : 2007 / 10

Konu                         : 2007 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergileri  Hk.

 

Bilindiği üzere,  Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergileri Belediye Gelirleri Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca su tüketim miktarı cins alınmak  ve su faturalarında gösterilmek suretiyle tahsil edilmektedir. 

20.12.2006 tarih ve 26382 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 33 Seri no.lu Belediye Gelirleri  Genel Tebliği ile 2007 yılında  konutlarda uygulanacak çevre temizlik vergilerini büyükşehir belediyelerinde 17 YKr, diğer belediyelerde 14 YKr olarak belirlemiştir.  

İşyerleri Ve Diğer Şekillerde Kullanılan  Binalara Ait Çevre Temizlik Vergileri ne  gelince ise, bu vergiler Kanun’da yazılı tarifeye göre alınmakta olup, Büyükşehir Belediyelerinde % 25 artırımlı olarak uygulanmaktadır. 2007 yılında geçerli olan tarife ise 2006 yılında geçerli olan tutarların % 7,8 oranında artırılması suretiyle tespit edilmiş olup ilgili Tebliğde tablolar halinde bina dereceleri ve yıllık tutarları gerek Büyükşehir belediyeleri için ve gerekse  Büyükşehir dışındaki belediyeler için ayrıntılı bir şekilde belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ sirkülerimiz ekinde verilmiş  olup, kalkınmada öncelikli yörelerde ve nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde  % 50 indirimli uygulanacağını hatırlatmak isteriz.

 Saygılarımızla.

  

Maliye Bakanlığından:

Belediye Gelirleri Kanunu

Genel Tebliği

(Seri No: 33)

(20 Aralık 2006 Tarihli ve 26382 Sayılı Resmî Gazete)

 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun(1) 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(2) ile değişik mükerrer 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında, "Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar  çevre temizlik vergisine tabidir.", üçüncü fıkrasında, "Verginin mükellefi, binaları kullananlardır. Mükellefiyet binanın kullanımı ile başlar.", dördüncü fıkrasında, "Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 YKr, diğer yerlerde  12 YKr olarak hesaplanır.", beşinci fıkrasında, "İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi, aşağıdaki tarifeye göre alınır ve büyükşehirlerde % 25 artırımlı uygulanır.", onbirinci fıkrasında ise, "Bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarlar, her yıl yeniden değerleme oranında artırılır. Bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirleri dikkate alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2006 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,8 (yedi virgül sekiz) olarak tespit edilmiş ve 363 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(3) ile ilan edilmiştir.

Buna göre; 1/1/2007 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.

1 - Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 17 YKr, diğer belediyelerde 14 YKr olarak hesaplanacaktır.

2 - İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

2.1. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Olan Çevre  Temizlik Vergisi

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır

 

 

 

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (YTL)

 

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

1.600

1.300

990

800

660

2. Grup

1.000

790

590

490

400

3. Grup

660

530

400

330

260

4. Grup

330

260

200

160

130

5. Grup

200

160

110

100

80

6. Grup

100

80

58

46

34

7. Grup

34

29

20

17

14

 

 

2. 2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak uygulanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

 

 

 

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve  Yıllık Vergi Tutarları (YTL)

 

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

2.000

1.625

1.237

1.000

825

2. Grup

1.250

987

737

612

500

3. Grup

825

662

500

412

325

4. Grup

412

325

250

200

162

5. Grup

250

200

137

125

100

6. Grup

125

100

72

57

42

7. Grup

42

36

25

21

17

 

3 - İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması

Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinin onikinci fıkrasında, "Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya  yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinin  onikinci fıkrası ile 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının(4) 7 nci maddesine göre, söz konusu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarlar; büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak  üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000’den az olan belediyelerde  %50 indirimli olarak uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.