KURUMLAR VERGİSİ İÇ GENELGESİ SERİ NO 2006/1
Tarih 28/11/2006
Sayı B.07.1.GİB.0.03.50/5038-305
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi BaşkanlığıSAYI: B.07.1.GİB.0.03.50/5038-305


 

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ
SERİ NO: 2006/1................................VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

 


5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddeleri ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, bu vergileri ödeme veya tahakkukun yapıldığı yer itibarıyla bağlı oldukları vergi dairesine, vergilendirme dönemini izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar muhtasar beyanname ile bildirmeye mecburdurlar. Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca verilecek muhtasar beyannameler hakkında da Gelir Vergisi Kanununda belirlenen usul ve esaslar uygulanacaktır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 99 uncu maddesinin ikinci fıkrasında “Tevkifata tabi menkul sermaye iratları ile bunlardan yapılan vergi tevkifatı, nev’i itibariyle icmalen ayrı bir muhtasar beyannameye alınır.” hükmüne yer verilmiştir.

Bununla birlikte, halihazırda kullanılmakta olan beyannamelerde menkul sermaye iratlarına ayrıntılı olarak yer verildiğinden ayrı bir muhtasar beyanname verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Bu itibarla, vergi kesintisine tabi tutulan menkul sermaye iratları için gerek elektronik ortamda gerek kağıt ortamında ayrı bir muhtasar beyanname verilmeyecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Kemal UNAKITAN
Maliye Bakanı