.K.K. No 2006/11449
Başlık GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN
Resmi Gazete No 26391
Resmi Gazete Tarihi 29/12/2006
Kapsam

 
Karar Sayısı : 2006/11449

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 10/12/2003 tarihli ve 2003/6577 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 18/12/2006 tarihli ve 622 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/12/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

20/12/2006 TARİHLİ VE 2006/11449 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
 MADDE 1 – 10/12/2003 tarihli ve 2003/6577 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin 2/b, 3, 4, 5 ve 13/b numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2. Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);

b) Diğerlerinden % 20,

3. 42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden % 3,

4. Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden % 20,

5. a) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden % 20,

b) Vakıflar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 20,

c) Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 20,

13. Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden,

b) Hurda mal alımları için % 2"

MADDE 2 – Bu Karar 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.