Resmi Gazete No 26628
Resmi Gazete Tarihi 29/08/2007
Kapsam
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun(1) 4751 sayılı Kanunla(2) değişik 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Maliye ve Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa ve arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan tüzük(3) hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm ve tüzük uyarınca emlak vergisine esas olmak üzere 2008 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur.

 

Ekleri için tıklayınız.

 

1) 11/8/1970 gün ve 13576 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2) 9/4/2002 gün ve 24721 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3) 15/3/1972 gün ve 14129 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.