Tarih 28/02/2008
Say� B.07.1.GİB.0.01.54/5473
Kapsam
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

SAYI    :  B.07.1.GİB.0.01.54/5473-

KONU  :

 

 

KATMA DEĞER VERGİSİ İÇ GENELGESİ

(SIRA NO: 2008/1)

.................. VALİLİĞİNE

(Defterdarlık:Gelir Müdürlüğü)

.................. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

 

26.02.2008 tarihli ve 26799 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 108 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (B/4) bölümünde; bu Tebliğ'de belirtilen tevkifata tabi işlemlerde satıcılara, tevkifat kapsamına giren teslimleri ile ilgili fatura ve alıcı bilgilerinin yer aldığı bir listeyi izleyen ayın 15 inci gününün mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları vergi dairesine bildirim zorunluluğu getirilmiştir.

Satıcıların bağlı olduğu vergi dairelerine intikal eden bu bilgilerle ilgili olarak aşağıdaki şekilde hareket edilmesi uygun görülmüştür.

Buna göre; pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri, büyük ve küçükbaş hayvan etlerini teslim eden satıcılardan kendilerine intikal eden bilgiler, satıcıların bağlı oldukları vergi dairelerince aynı ayın 20 nci günü mesai saati bitimine kadar alıcıların bağlı oldukları vergi dairesine aktarılacak, bilgilerin kendilerine aktarıldığı vergi dairelerince de alıcıların sorumlu sıfatıyla vergi beyan edip etmedikleri takip edilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

Mehmet Akif  ULUSOY

Gelir İdaresi Başkanı