Başlık Emeklilere Vergi İadesi Sirküleri /3
Tarih 25/01/2006
Sayı VİK-4/2006-1 Emeklilere Vergi İadesi

 
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı


 

Emeklilere Vergi İadesi Sirküleri /3
 

Konusu : Vergi İade Bildiriminin İbraz Edilme Süresinin Uzatılması
Tarihi : 25.01.2006
Sayısı : VİK-4/2006-1 Emeklilere Vergi İadesi
İlgili olduğu maddeler : Vergi İadesi Hakkında Kanun madde 4


 

 

1- Giriş

 

Sosyal güvenlik kurumlarından emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerine ait vergi iade bildirimlerinin ibraz edilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2- Konu

Bilindiği gibi, 2978 sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin (e) bendinin 5035 sayılı Kanunla değişik ikinci fıkrasında, vergi iade dönemlerini bir aydan az olmamak üzere yeniden tespit etmeye Maliye Bakanlığının yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak çıkartılan ve 20.08.2003 tarih ve 25205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Seri No.lu Vergi İadesi Genel Tebliği ile üçer aylık olan vergi iade dönemleri yıllık dönem olarak değiştirilmiştir. Bu nedenle, sosyal güvenlik kurumlarından emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri 2005 dönemine ait harcama belgelerini dönemi takip eden Ocak ayının sonuna kadar “Vergi İade Bildirimi” ile ilgili banka şubelerine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Ancak, 2006 yılı Ocak ayı içerisindeki uzun bayram tatili ve olumsuz hava şartları nedeniyle vergi iade bildirimlerinin süresinde ibraz edilmesinde sorunlar yaşanıldığı gözlenmiştir.

3- Sonuç

Sosyal güvenlik kurumlarından emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerine ait vergi iade bildirimlerinin ibraz edilme süresi yukarıda belirtilen Kanun hükmünün verdiği yetkiye dayanılarak 15.02.2006 günü mesai saati bitimine kadar, vergi iade mahsup işlemi ise 15.03.2006 tarihine kadar uzatılmıştır.

Duyurulur.

 


 
Kemal UNAKITAN
Maliye Bakanı