Başlık 48 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Resmi Gazete No 26266
Resmi Gazete Tarihi 21/08/2006
Kapsam

Bilindiği gibi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun(1) 4751 sayılı Kanunla(2) değişik 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Maliye ve Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa ve arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm ve tüzük uyarınca emlak vergisine esas olmak üzere 2007 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur.
1) 11/8/1970 gün ve 13576 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2) 9/4/2002 gün ve 24721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

 EK : 2007 YILI İÇİN BİNALARIN METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİNİ GÖSTERİR CETVEL