Resmi Gazete No:

Resmi Gazete Tarihi :
 


Türkiye – Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğ Taslağı

(Sıra No: 3)

 


Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB’nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen projeler, faaliyetler ve eylemler çerçevesinde yapılan mal ve hizmet alımları, işler ve işlemlere ilişkin Türkiye ile AB arasındaki idari işbirliğine dair kuralların ortaya konulması amacıyla imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile AB arasındaki mali işbirliği çerçevesinde temin edilecek mali yardımların uygulanmasına ilişkin “Çerçeve Anlaşma”, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, 26.2.2005 tarih ve 25739 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22.2.2005 tarih ve 5303 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunmuş, Bakanlar Kurulunca 17.3.2005 tarih ve 2005/8636 sayılı Kararla onaylanmak suretiyle 15.4.2005 tarih ve 25787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Çerçeve Anlaşmanın eki “İşbirliğinin Genel Esasları” başlıklı EK A metnin 8/5 inci maddesinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnasına ilişkin hükme yer verilmiştir. Ayrıca söz konusu istisna ve yapılacak iadenin uygulama usul ve esasları ise, 1 Sıra No’lu Türkiye - Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği(1) nin “III-Özel Tüketim Vergisi İstisnasının Uygulaması” başlıklı bölümünde belirlenmiştir.

Bu tebliğde, Avrupa Topluluğu (AT) yüklenicilerine AT sözleşmesi kapsamında tedarik ettikleri mallar ve/veya hizmetler ve/veya işler ile bağlantılı harcamaları nedeniyle ödedikleri özel tüketim vergilerinin iadesine ilişkin 1 Sıra No’lu Türkiye - Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği’nde yer alan usul ve esaslara ilave olarak yapılan açıklamalar ile iadeye ilişkin vergi dairesince yapılacak iş ve işlemlere yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

I. AT Yüklenicileri Tarafından Ödenen Özel Tüketim Vergisinin İadesi:

AT yüklenicileri, Çerçeve Anlaşma kapsamında olup, bu Anlaşmanın vergi muafiyetlerine ilişkin hükümlerinin uygulanmaya başlanmış sayıldığı 10 Eylül 2000 tarihinden sonra imzalanan ve sonuçlanan veya halen devam eden AT sözleşmeleri kapsamında tedarik ettikleri mallar ve/veya sunulan hizmetler ve/veya yaptırdıkları işler nedeniyle ödedikleri özel tüketim vergilerini, aşağıdaki usul ve esaslara uygun olarak iade alabileceklerdir.

1. Katma Değer Vergisi İstisna Sertifikası Almış Bulunan AT Yüklenicileri

Daha önce AT sözleşmesi kapsamındaki mal ve hizmet alımları ve işlerinin katma değer vergisinden istisna tutulması için Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından Katma Değer Vergisi (KDV) İstisna Sertifikası almış bulunan AT yüklenicileri, AT sözleşmesi kapsamındaki harcamaları dolayısıyla ödedikleri özel tüketim vergilerini bu Tebliğin I/3 üncü bölümünde belirtilen belgelerle birlikte, iş ya da ikametgah adreslerinin bulunduğu ildeki ekli listede yer alan vergi dairesine başvurarak iade alabileceklerdir. İş ya da ikametgah adresleri Türkiye’de bulunmayan AT yüklenicileri ise, iade talepleri için ekli listede isimleri belirtilen vergi dairelerinden herhangi birine başvurabileceklerdir.

2. Katma Değer Vergisi İstisna Sertifikası Almamış Bulunan AT Yüklenicileri

Daha önceden Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından KDV İstisna Sertifikası almamış olan AT yüklenicilerinin, öncelikle, Avrupa Birliği ya da Türkiye - Avrupa Birliği ortak finansmanı ile yürütülen projeler, faaliyetler ve eylemlerle ilgili olarak imzalanan sözleşmenin; Çerçeve Anlaşma kapsamında olan bir AT sözleşmesi, kendilerinin de AT yüklenicisi olduğunu teyit etmeleri zorunludur. Bunun için AT yüklenicilerinin, başvuru taleplerini içeren dilekçe, sözleşme makamınca onaylı 1 Sıra No’lu Türkiye - Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği ekinde yer alan EK-1 Bilgi Formu ve sözleşmenin kendilerince tasdikli bir örneği ile birlikte Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına müracaat eden yüklenicilere, müracaatlarının uygun bulunması halinde, yapmış oldukları sözleşmenin Çerçeve Anlaşma kapsamına giren bir sözleşme olduğu, kendilerinin de bir AT yüklenicisi olduğunu belirtilen bir özelge verilecektir.

AT yüklenicileri, bu özelge ve bu Tebliğin I/3 üncü bölümünde belirtilen diğer belgelerle birlikte, iş ya da ikametgah adreslerinin bulunduğu ildeki ekli listede yer alan vergi dairesine başvurarak iade alabileceklerdir. İş ya da ikametgah adresleri Türkiye’de bulunmayan AT yüklenicileri ise, iade talepleri için ekli listede isimleri belirtilen vergi dairelerinden herhangi birine başvurabileceklerdir.

3. İade İçin İstenilen Belgeler

AT yüklenicileri;

- İade talep dilekçesi,
- KDV İstisna Sertifikası veya özelgenin tasdikli bir örneği,
- Yararlanıcı veya sözleşme makamı tarafından onaylı ÖTV içeren mal alım listesi,
- ÖTV içeren mal alımlarına ilişkin fatura veya benzeri evrakın aslı veya onaylı fotokopileri,
- ÖTV içeren mal alımları içerisinde yer alan kendileri tarafından hesaplanmış iade edilecek ÖTV listesi,

ile birlikte vergi dairesine iade için başvuracaklardır.

Hem yüklenici hem de yararlanıcı konumunda olan AT yüklenicileri, ÖTV içeren mal alım listesini sözleşme makamına, diğer AT yüklenicileri ise yalnızca yararlanıcıya onaylatacaklardır. Hem yüklenici hem de yararlanıcı konumunda olanlardan kasıt, sözleşme makamı ile imzaladığı AT sözleşmesini uygulayan, yürüten ve aynı zamanda da hibeden bizzat yararlananlardır.

Aranılan belgelerin fotokopilerinin verilmesi halinde, AT yüklenicisi tarafından bu fotokopilerin aslının aynısı olduğuna dair bir şerh verilerek, varsa kaşe tatbiki ve imzalanması suretiyle onaylanması gerekmektedir.

Sözleşmesi devam eden AT yüklenicileri, ÖTV iade taleplerini üçer aylık dönemler itibariyle yapacaklardır. Sözleşmesi sona eren AT yüklenicileri ise ÖTV iade taleplerini sözleşmenin tamamlandığı tarihten itibaren yapabileceklerdir.

II. Vergi Dairesince Yapılacak İşlemler

İlgili vergi dairesince, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte müracaat eden AT yüklenicisine, öncelikle hiçbir vergi türünden mükellefiyet kaydı bulunmaması halinde potansiyel bir vergi kimlik numarası verilecektir. Eğer herhangi bir vergi türünden mükellefiyet kaydı varsa, buna ilişkin vergi kimlik numarasından iade dilekçesi kabul edilecektir.

ÖTV iade taleplerinde, nakden veya mahsuben yapılacak iadeler, 84 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin mal ihracından doğan katma değer vergisinin iadesindeki esaslar çerçevesinde işlem görecektir. İade için yeminli mali müşavir tasdik raporu ibraz edilen durumlarda da mal ihracı için öngörülen limitler geçerli olacaktır. AT yüklenicilerinin, bu tebliğin I/3 üncü bölümünde belirtilen belgelerin dışında belge ibraz etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Tebliğ olunur.

 

 

(1) 20.05.2005 tarih ve 25820 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

EK 1 : AT Yüklenicilerine Özel Tüketim Vergisi İadesini Yapmaya Yetkili Vergi Dairesi Müdürlükleri Listesi