24 Temmuz 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29070

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:1’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO:35)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1 uygulamasına ilişkin 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Genel Tebliğine2 “16.3.5.2. (B) Cetvelindeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri” alt başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki “16.3.5.3. İmalatta Kullanılan Mallar İçin Erken Teminat Çözümü İşlemleri” alt başlıklı bölüm eklenmiştir.

“16.3.5.3. İmalatta Kullanılan Mallar İçin Erken Teminat Çözümü İşlemleri

Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listede yer alan mallar için gümrük idaresince alınan teminatların çözümü işlemleri genel olarak bu Tebliğin (16.3.5.1.) ve (16.3.5.2.) bölümlerinde yer alan açıklamalar çerçevesinde yerine getirilir.

İthal edilen söz konusu malların ÖTV’ye tabi olmayan malların imalinde kullanılması halinde tahakkuk eden ÖTV’lerin, ÖTV iade alacaklarından mahsup edilerek ödenmesinin talep edilmesi de mümkündür.

Ancak bu taleplere konu olan mallar için gümrük idaresince alınan teminatların çözümü işlemleri, ÖTV iade alacaklarının vergi incelemesi sonucuna göre kesinleşeceği hallerde, mahsuben ödeme üzerine değil vergi incelemesi sonucuna göre gerçekleştirilir.

Bununla birlikte bu Tebliğ ekinde (EK:25) olarak yer alan “Erken Teminat Çözümü Sertifikası (ETÇS)” sahibi mükelleflerin bahse konu teminatlarının %80’inin çözümü işlemleri ÖTV iade alacaklarına ilişkin devam eden vergi incelemesi sonucu beklenilmeksizin, kalan %20’sinin çözümü işlemleri ise devam eden vergi incelemesinin sonucuna göre yerine getirilir.

Bu kapsamda çözülecek teminat tutarının Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illeri için 300.000 Türk Lirasını, diğer iller için ise 100.000 Türk Lirasını aşması halinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık onayının alınması üzerine teminat çözümü işlemleri yerine getirilir.

16.3.5.3.1. İmalatçıların Müracaat Şartları ve Sertifika Talebi

ETÇS almak isteyen ithalatçı imalatçıların;

i. Başvuru tarihi itibarıyla,

- Şahıs işletmelerinde işletme sahibinin, adi ortaklıklarda ortaklardan her birinin, diğer şirketlerde ise yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olanların affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, iftira, irtikâp, rüşvet cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezasına veya 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu3 ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna4 muhalefetten mahkum olmamaları, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu5 kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamaları veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununda6 yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları,

- İmalatta kullanılan mallardan kaynaklı iade taleplerine yönelik en az bir vergi incelemesinin sonuçlanması ve bu inceleme sonucunun olumlu olması,

- Katma değer vergisi açısından sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ya da kullanma fiili nedeniyle özel esaslara tabi olmaması,

- İmalat işinde en az 35 işçi çalıştırması (İşçi sayısının tespitinde bizzat imalat işinde çalışan işçiler dikkate alınır. Bunlar dışında kalan yönetici, büro personeli ve muhasebeci gibi personel dikkate alınmaz.),

- Türk Standardı bulunan konularda, firmaların üretilen ürünlerinin ilgili Türk Standartlarına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSE Markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan “Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi”ni (TSE Markası) haiz olması,

- Türk Standardı bulunmayan konularda, firmaların üretilen ürünlerinin ülkemizin şartları ve ilgili uluslararası veya diğer ülkelerin standartları esas alınarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSEK Markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan “TSE Kritere Uygunluk Belgesi”ni (TSEK Markası) haiz olması,

ii. Başvuru tarihinden önceki son üç takvim yılı itibarıyla;

- (I) sayılı listede yer alan mallara ilişkin ÖTV mükellefiyetinin bulunması,

- Gelir veya kurumlar vergisi, geçici vergi, gelir veya kurumlar vergisi tevkifatı, katma değer vergisi (tevkifat hariç) ve ÖTV uygulamalarından her birine ait beyanname verme ödevini her bir vergi türü itibarıyla ikiden fazla aksatmamış olması (süresinden sonra kendiliğinden verilen beyannameler hariç),

- Vermiş olduğu muhtasar beyannamelere göre aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısının en az 35 olması (Hesaplamada, ETÇS başvurusunun yapıldığı tarihten önceki 36 aylık ortalama esas alınır. Ancak aylık çalıştırılan kişi sayısı en az 30 olmalıdır.)

gerekmektedir.

Bu şartları haiz ithalatçı imalatçılar, ETÇS alabilmek için aşağıdaki belgelerin aslı ya da noter onaylı örneklerini ekleyecekleri bir dilekçe ile bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlığa müracaat edeceklerdir:

- Sanayi sicil belgesi,

- Üretim kapasitesi ile bu kapasitenin gerektirdiği iktisadi kıymetlere sahip olduğunu gösterir kapasite raporu,

- Türk Standardı bulunan konularda Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi,

- Türk Standardı bulunmayan konularda TSE Kritere Uygunluk Belgesi.

16.3.5.3.2. Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlıkça Yapılacak İşlemler

İlgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlıkça bu Tebliğin (16.3.5.3.1.) bölümünde ifade edilen hususlara ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolü yapıldıktan sonra menfi bir tespit bulunmaması halinde ithalatçı imalatçılara iki takvim yılı için geçerli olan ETÇS verilir.

İmalatçılara verilen bu sertifikaya ilişkin bilgiler, belgenin verildiği günün akşamına kadar “GİBİNTRANET Veri Giriş Sistemi”nde yer alan “Erken Teminat Çözümü Sertifikasını Haiz İmalatçılar” formuna işlenir.

İthalatçı imalatçıların, müracaat tarihinde gerekli olan şartları taşımadığının sonradan anlaşılması veya ETÇS aldıktan sonra bu sertifikayı alabilmek için gerekli olan şartlardan bir ya da birkaçını ihlal etmeleri halinde, bu sertifika ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından iptal edilir ve iptal bilgisi aynı gün içinde “GİBİNTRANET Veri Giriş Sistemi”nde yer alan “Erken Teminat Çözümü Sertifikasını Haiz İmalatçılar” formuna işlenir.”

Tebliğ olunur.

 

——————————

1 12/6/2002 tarihli ve 24783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2 30/7/2002 tarihli ve 24831 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

3 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

4 25/2/1930 tarihli ve 1433 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

5 12/4/1991 tarihli ve 20843 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

6 10/1/1961 tarihli ve 10703-10705 sayılı Resmî Gazeteler’de yayımlanmıştır.

 

 

Eki için tıklayınız.