K.K. No 2008/13061
Resmi Gazete Tarihi 24/01/2008
Resmi Gazete No 26766
Kapsam
 

Karar Sayısı : 2008/13061

             Ekli "4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 7/1/2008 tarihli ve 1639 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 9/1/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (III) SAYILI

LİSTENİN (B) CETVELİNDE YER ALAN MALLARDA UYGULANAN

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNE İLİŞKİN KARAR

Uygulanacak Asgari Maktu Özel Tüketim Vergisi Tutarları

             MADDE1 - 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallara ilişkin asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

 

 

 III SAYILI LİSTE

(B) CETVELİ

 G.T.İ.P. NO  MAL İSMİ   ASGARİ MAKTU

VERGİ TUTARI (YTL)

2402.10.00.00.00 Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

0,0775

   
2402.20 Tütün içeren sigaralar 

 0,0775

 

2402.90.00.00.00
 Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

 0,0775

   
 2403.10  İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)

0,0775

   
 2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

 0,0775

Yürürlük

MADDE2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE3 - Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.