Başlık Taşıt aracı satışlarında ÖTV matrahı
Tarih  
Sayı ÖTV-2 / 2006-1
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

 

SAYI : B.07.1.GİB.0.52-5200.39-2
KONU:
 

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ / 2


 

Konusu : Taşıt aracı satışlarında ÖTV matrahı
Tarihi :
Sayısı : ÖTV-2 / 2006-1
İlgili olduğu madde : Özel Tüketim Vergisi Kanunu madde: 11/2 Katma Değer Vergisi Kanunu madde 20, 24 Vergi Usul Kanunu madde 3.

 

1- Giriş:

 

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, bazı mükelleflerin ÖTV’ye tabi taşıt aracı satışlarında düzenlediği faturalarda, kayıt, tescil ve benzeri işlemlere yönelik olarak araç bedeli dışında “hizmet bedeli” adı altında gerçeğe aykırı olarak yüksek bedeller gösterdiği veya bunun için yüksek bedelli ayrı hizmet faturası düzenlediği ve bu şekilde taşıt araçlarının satış bedellerinin gerçek bedellerinin altında belirlenerek ÖTV kaybına sebebiyet verildiği anlaşılmıştır.


2. Kanun hükümleri:

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11/2. maddesinde, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için verginin matrahının; bunların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde hesaplanacak ÖTV hariç olmak üzere katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül edeceği hükme bağlanmıştır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 20 nci maddesinde KDV matrahının, teslim ve hizmet işlemlerinin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin; malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan ya da bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer şekillerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği belirtilmiştir. Aynı Kanunun 24 üncü maddesinde ise teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri, ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurlar, vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin matraha dahil olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu hükümlere göre, teslim edilen araç karşılığında her ne nam adı altında olursa olsun müşteriden alınan bedellerin, teslim edilen araç için hesaplanacak ÖTV matrahına dahil edilmesi gerekmektedir.

Ancak, müşterinin vekalet vermek suretiyle satıcı firmaya yaptırdığı trafik kayıt ve tescil işlemleri ile plaka çıkartılmasına ilişkin hizmetler ÖTV’nin konusuna girmemektedir.

3. Sonuç:

Teslim edilen araç ile ilgili olarak müşterinin vekalet vermek suretiyle satıcı firmaya yaptırdığı trafik kayıt ve tescil işlemleri ile plaka çıkarılmasına ilişkin hizmet bedelinin müşteriye yansıtılmasında ÖTV uygulanmaması gerekir. Çünkü bu hizmet, aracın bedelinden bağımsız olarak alıcının isteğine bağlı verilen bir takip ve kayıt hizmetidir.

Ancak mükelleflerin, söz konusu hizmet bedeli için rayicine göre yüksek bedel göstermek suretiyle araç bedelini, dolayısıyla ÖTV matrahını azaltması halinde, bu işlemlerin muvazaa olarak değerlendirileceği ve Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca işlem yapılacağı tabiidir.

Duyurulur. 

Osman ARIOĞLU
Gelir İdaresi Başkanı