Başlık Katma Değer Vergisi Sirküleri/34
Tarih 21/11/2005
Sayı KDV-34 /2005-13
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı


KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 34


Konusu : Ekim 2005 vergilendirme dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süresinin uzatımı
Tarihi : 21 / 11 / 2005
Sayısı : KDV-34 /2005-13
İlgili Olduğu Maddeler : Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 41/1, 41/3 ve 46/1

 

 

1.Giriş:

Ekim 2005 vergilendirme dönemine ait katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2.Yasal Düzenleme:

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 41/1,3 ve 46/1. maddelerinde 02.01.2004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 48/3. maddesiyle yapılan değişiklik ile katma değer vergisi beyannamesinin verilme ve ödeme süreleri 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.

Katma Değer Vergisi Kanununun 41. maddesinin 1. fıkrası ile mükelleflerin ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanların katma değer vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlü oldukları, 3. fıkrası ile de işi bırakan mükelleflerin katma değer vergisi beyannamelerini, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar verecekleri hüküm altına alınmıştır.

Kanunun 46/1. maddesinde ise beyanname vermek mecburiyetinde olan mükellefler ile vergi kesmekle sorumlu tutulanların, bir vergilendirme dönemine ait katma değer vergilerini beyanname verecekleri ayın 26. günü akşamına kadar ödemeye mecbur oldukları belirtilmiştir.

Bu çerçevede, 01.01.2004 tarihinden itibaren, katma değer vergisi beyannamelerinin her ayın 20. günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

Ancak, Ekim 2005 vergilendirme dönemine ait katma değer vergisi beyannamelerinin Vergi Usul Kanununun 5228 sayılı Kanunla değişik 17. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden bu döneme ait katma değer vergisi beyanname verme süresi tüm katma değer vergisi mükellefleri için 24.11.2005 günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır.

3.Sonuç:

Yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde Ekim 2005 dönemine ait katma değer vergisi beyannamelerinin 24 Kasım 2005 Perşembe günü mesai bitimine kadar ilgili vergi dairesine verilmesi mümkün bulunmaktadır.

Duyurulur.

 


Kemal UNAKITAN
Maliye Bakanı