Başlık 49 SERİ NO'LU HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Resmi Gazete No 26027
Resmi Gazete Tarihi 18/12/2005
Kapsam
492 (1) sayılı Harçlar Kanununun 5281(2) sayılı Kanun ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde,

".....

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2005 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,8 (dokuz virgül sekiz ) olarak tespit edilmiş ve (353) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (3) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 46 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 01/01/2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.


 

 

(1)17/7/1964 tarih ve 11756 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(2) 31/12/2004 tarih ve 25687 üçüncü M. sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(3) 18/11/2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.(1) SAYILI TARİFE (Yargı Harçları)
(2) SAYILI TARİFE (Noter Harçları)
(3) SAYILI TARİFE (Vergi Yargısı Harçları)
(4) SAYILI TARİFE (Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar)
(5) SAYILI TARİFE (Konsolosluk Harçları)
(6) SAYILI TARİFE (Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Harçları)
(7) SAYILI TARİFE (Gemi ve Liman Harçları)
(8) SAYILI TARİFE (İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları)
(9) SAYILI TARİFE (Trafik Harçları)