Başlık Karayolları Trafik Muayene İstasyonlarında Yapılacak Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar Hakkında Sirküler/2
Tarih 19/12/2006
Sayı TMH-1/2006-1
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı


Karayolları Trafik Muayene İstasyonlarında Yapılacak
Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar Hakkında Sirküler/2
 


 


 
Konusu : Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar
Tarihi : 19.12.2006
Sayısı : TMH-1/2006-1
İlgili Olduğu Kanun : 2918 sayılı Kanunun 35 ve Geçici 18 inci maddeleri.


 

1-Giriş :
01/01/2007 tarihinden itibaren trafik muayene istasyonlarınca alınacak muayene ücretleri bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2-Yasal Düzenleme :

2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin 2 nci fıkrasında, “Muayene istasyonlarınca; otobüs, kamyon, çekici ve tanker için 100 milyon lira, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork için 75 milyon lira, traktör (römorklu-römorksuz) motosiklet, motorlu bisiklet için 40 milyon lira muayene ücreti (katma değer vergisi hariç) alınır. Bu maddede sayılanların dışındaki araçların hangi gruba gireceği Ulaştırma Bakanlığınca belirlenir.

Bu ücretler....her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, her yıl sonunda o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılarak belirlenir. Bu suretle hesaplanan ücret tutarlarında 1.000.000 liranın altındaki tutarlar dikkate alınmaz...” denilmiştir.

Aynı Kanunun Geçici 18 inci maddesinde ise, “Araç muayenesi ile ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğünce verilen hizmet, yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişilerce faaliyete geçirilinceye kadar devam eder. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan muayeneler için 35 inci maddede belirtilen muayene ücreti ile bu ücretin genel katma değer vergisi oranı kadar fazlasından oluşan tutar, Teknik Muayene Harcı olarak vergi dairelerince tahsil edilir. Bu harç hakkında 492 sayılı Harçlar Kanunu hükümleri uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.

3- Sonuç:

Yapılan düzenleme ile 01/01/2007 tarihinden itibaren muayene istasyonlarınca yapılacak araç muayenelerinde alınacak Teknik Muayene Harç tutarları:

 
a- Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için 138.00 YTL.
b- Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı,
römork ve yarı römork için 103.80 YTL.
c- Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet,
motorlu bisiklet için 54.20 YTL.


olarak uygulanacaktır.

Diğer taraftan, 2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan “Muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücreti, yetki verilen gerçek veya tüzelkişi ya da alt işleticiler tarafından, % 5 fazlası ile tahsil edilir. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir.” hükmü vergi dairelerince yapılacak harç tahsilatı sırasında dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.
 

Osman ARIOĞLU
Gelir İdaresi Başkanı