Tarih 20/11/2007
Sayı VUK-29/2007-5 /e-Beyanname-7
Kapsam

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/29

 

 

Konusu :e- Beyanname
Tarihi : 20/11/2007
Sayısı : VUK-29/2007-5 /e-Beyanname-7
İlgili olduğu maddeler 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5228 sayılı Kanunla değişik 28 ve mükerrer 257 nci maddeleri

  

Vergi Usul Kanununun  mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden çıkarılan 376 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükellefleri ile Kurumlar Vergisi mükelleflerine;

-Ekim 2007 Dönemine ilişkin olup, 23 Kasım 2007 tarihine kadar verilecek olan Muhtasar Beyannamesini,

-Ekim 2007 Dönemine ilişkin olup, 24 Kasım 2007 tarihine kadar verilecek olan Katma Değer Vergisi Beyannamesini

elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmişti.

Ancak Bakanlığımıza iletilen taleplerin değerlendirilmesi sonucunda; Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin aylık dönemler halinde verilen Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğu 2008 yılına ertelenmiştir.

Buna göre işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler;

- Aralık 2007 Dönemine ilişkin olup, 23 Ocak 2008 tarihine kadar verilecek olan Muhtasar Beyannamesini,

- Aralık 2007 Dönemine ilişkin olup, 24 Ocak 2008 tarihine kadar verilecek olan Katma Değer Vergisi Beyannamesini

376 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar doğrultusunda elektronik ortamda göndereceklerdir.

Duyurulur.

 

 

Kemal UNAKITAN

Maliye Bakanı