Başlık 10 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
Resmi Gazete No 26145
Resmi Gazete Tarihi 20/04/2006
Kapsam
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu(1) uygulamalarına ilişkin aşağıdaki düzenlemelerin yapılması uygun görülmüştür.

A) ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ LİSTELERDE YER ALAN MALLARA İLİŞKİN DAHİLDE İŞLEME REJİMİ UYGULAMASI

ÖTV Kanununun 7/7 nci maddesi ile 4458 sayılı Gümrük Kanununa(2) göre dahilde işleme rejimine tâbi tutulan malların ithali ÖTV’den istisna edilmiştir. Dahilde işleme rejimi, ihracatı taahhüt edilen ürünlerin elde edilmesinde kullanılan malların, ithalat vergileri ödenmeksizin ithal edilmesine imkan sağlayan bir rejimdir.

ÖTV Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı, bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye tabi tutulmuştur. Kanunun 3 üncü maddesi hükmü uyarınca (I) sayılı listede yer alan mallar için vergiyi doğuran olay, yurt içi teslimlerde veya teslim sayılan hallerde meydana gelmektedir. Dolayısıyla, (I) sayılı listedeki malların ithali verginin konusuna girmemekte ve bu malların ithali aşamasında vergiyi doğuran olay meydana gelmemektedir. Buna göre, (I) sayılı listede yer alan malların dahilde işleme rejimi kapsamında ithalinde ÖTV istisnası uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

ÖTV Kanununun (II), (III) ve (IV) sayılı listelerinde yer alan malların ithalinde ise Kanunun 3 üncü maddesi hükmü uyarınca vergiyi doğuran olay meydana geldiği için, bu listelerde yer alan mallar dahilde işleme rejimi kapsamında ÖTV’den istisna olarak ithal edilebilecektir.

Ayrıca dahilde işleme rejimi kapsamında olsa dahi; imalatta kullanılacak malların yurt içinden temin edilmesi, fiilen ihraç edilmeyecek olan ürünlerin imalinde kullanılacak olan malların ithal edilmesi hallerinde de ÖTV istisnası uygulanmayacaktır.

B) ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (II) SAYILI LİSTEDE YER ALAN 87.02 TARİFE POZİSYONUNDAKİ ARAÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan 87.02 tarife pozisyonundaki malların tanımı ve vergilendirilmesinde tereddüte düşüldüğü anlaşılmıştır.

ÖTV Kanununa ekli listelerde yer alan mallar, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalardır. ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede 87.02 tarife pozisyonundaki araçlar:

-Otobüs

-Midibüs

-Minibüs

olarak yer almaktadır. Söz konusu araçlardan;

- Sürücü dahil 26 kişi ve üzerinde taşıma kapasitesi olan araçlar otobüs,

- Sürücü dahil 16 ila 25 kişi taşıma kapasitesi olan araçlar midibüs,

- Sürücü dahil 10 ila 15 kişi taşıma kapasitesi olan araçlar minibüs,

olarak değerlendirilmektedir.

Buna göre, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede 87.02 G.T.İ.P numarası ile yer alan otobüs, midibüs ve minibüslerin vergilendirilmesinde yukarıdaki tanımlara göre hareket edilmesi gerekmektedir.

C) 6 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE AŞAĞIDAKİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

6 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin(3) “Usul ve Esaslara İlişkin Sorumluluk” başlıklı 5 inci bölümünde yer alan “b) YMM Raporlarının Süresinde Verilmemesi” alt bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki “c) Özel Tüketim Vergisi İndirilmiş Yakıt Alım Defterinin Zayi Olması” alt bölümü eklenmiş ve “c) Diğer Hususlar” alt bölümünün başlığı “d) Diğer Hususlar” olarak değiştirilmiştir.

“c) Özel Tüketim Vergisi İndirilmiş Yakıt Alım Defterinin Zayi Olması

Özel Tüketim Vergisi İndirilmiş Yakıt Alım Defterinin zayi olması halinde kullanıcı, Türkiye genelinde yayımlanan ulusal bir gazeteye verdiği ilanla birlikte defterin zayi olduğu günü takip eden 15 gün içerisinde yakıt alım defterini onaylayan liman başkanlığına başvuracaktır. Bu başvuru üzerine liman başkanlığı, deniz aracının kullanıcısına ve zayi olan yakıt alım defterine ait bilgileri doğrudan veya Müsteşarlık aracılığıyla diğer liman başkanlıklarına, defterin onaylatıldığı vergi dairesine ve dağıtıcı firmalara aynı işgünü içerisinde bildirecektir. Bu bildirim üzerine, yakıt alım defteri zayi olan deniz aracı ile ilgili olarak deniz yakıtı kullanıcısı vergi dairesi tarafından vergi incelemesine sevk edilecektir.

Söz konusu deniz aracı için yeni yakıt alım defteri talep edilmesi halinde, kullanıcı adına düzenlenecek olan vergi inceleme raporunda tarhiyat öngörülmediği veya tarhiyat öngörülmüş ise bu tarhiyatla ilgili ödemelerin yapıldığına dair vergi dairesinden alınacak bir yazının ilgili liman başkanlığına ibrazı kaydıyla yeni yakıt alım defteri düzenlenebilecektir.

Ancak kullanıcının, zayi olan yakıt alım defterinde belirlenmiş olan bir yılda satın alabileceği azami yakıt miktarına (mt) ilişkin olarak, söz konusu defterin zayi olduğunun ilgili vergi dairesine bildirildiği tarihte yürürlükte olan ÖTV ve bunun üzerinden hesaplanan KDV tutarları toplamı kadar, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun(4) 10 uncu maddesinde (5 numaralı fıkrası hariç) sayılan teminatlardan herhangi birini vergi dairesine verdiğini bir yazı ile belgelemesi halinde, kullanıcı hakkında yapılacak vergi incelemesinin sonuçlanması beklenilmeksizin yeni yakıt alım defteri düzenlenebilmesi de mümkündür. Kullanıcı adına düzenlenen vergi inceleme raporunun vergi dairesine intikali ve bu rapor uyarınca tarhiyat yapılmış ise tarhiyatla ilgili ödemelerin yapılmış olması halinde, verilen teminat çözülecektir.

Öte yandan yakıt alım defterinin zayi olduğunun yukarıda belirtilen 15 günlük süre içerisinde liman başkanlığına bildirilmemesi halinde, kullanıcılar, teminat vermiş olsalar dahi haklarında yapılacak olan vergi incelemesi sonuçlanmaksızın yeni yakıt alım defteri talebinde bulunamayacaklardır.”

Tebliğ olunur.(1) 12/06/2002 tarihli ve 24783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(2) 04/11/1999 tarihli ve 23866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(3) 31/12/2003 tarihli ve 25333 mükerrer (3) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(4) 28/7/1953 gün ve 8469 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.