3 SERİ NO'LU DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMASI HAKKINDA TEBLİĞ
Resmi Gazete No 26464
Resmi Gazete Tarihi 16/03/2007
Kapsam
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun Ek 2 nci ve 492 sayılı Harçlar Kanununun Ek 1 inci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin damga vergisi ve harç istisnası uygulama usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanan (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğin(*) “3.1. İHRACAT İŞLEMLERİ” başlıklı bölümüne (3.1.8.) numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (3.1.9.) numaralı bent eklenmiştir.

“3.1.9. Gerçekleştirilen mamul ürün ihracatı karşılığı olarak bu ürünlerin üretiminde kullanılan girdilerin Toprak Mahsulleri Ofisinden veya T.C. Şeker Kurumunca tespit edilen şeker fabrikalarından alımı,”

Tebliğ olunur.

 

(*) 27/2/2004 tarihli ve 25386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.