Başlık 2006/1 SERİ NO'LU DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Resmi Gazete No 26381
Resmi Gazete Tarihi 19/12/2006
Kapsam
Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir" hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tespit edilmiş ve tabloda gösterilmiştir.

 

 

Değerli Kağıdın Cinsi
Bedel (YTL.)
1- Noter kağıtları :  
a) Noter kağıdı
2,70
b) Beyanname
2,70
c) Protesto,vekaletname,re'sen senet
5,40
2- (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
3- Pasaportlar
75,00
4- Yabancılar için ikamet tezkereleri
5,00
5- (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
6- Nüfus cüzdanları
2,70
7- Aile cüzdanları
26,00
8- (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
9- Sürücü belgeleri
32,50
10- Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
32,50
11- Motorlu araç trafik belgesi
32,50
12- Motorlu araç tescil belgesi
26,00
13- İş makinesi tescil belgesi
26,00
14- Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı)
1,70

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 1/1/2007 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimlerinde, yetkili memurlarda, noterlerde ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.