T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
 

15.08.2007  


Sayı  : B.07.1.GİB.0.05.71/7103-  072730  

 

…………………..VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

 

İlgi  :  a) 30.03.2004 tarih ve B.07.0.GEL.0.71/7103-253/13892,
b) 17.05.2005 tarih ve B.07.0.GEL.0.71/7103-280/21447,
c) 19.04.2007 tarih ve B.07.0.GİB.0.05.71/7103-332/36033 sayılı genel yazılar.

Bilindiği üzere;  04.04.2007 tarihli ve 26483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 23 üncü maddesiyle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinin sonuna “Kurum, dördüncü fıkranın; (c) bendi ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının uygun görüşünü alarak sosyal güvenlik prim borcunun kapsamı ve tutarını; (d) bendi ile ilgili olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının uygun görüşünü alarak vergi borcu kapsamına girecek vergileri; tür ve tutar itibariyle belirlemeye yetkilidir.

Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Kurum tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.” fıkraları eklenmiştir.

4734 sayılı Kanuna eklenen söz konusu fıkranın uygulamasını göstermek üzere 14.08.2007 tarih ve 26613 sayılı Resmi Gazetede yayımlananarak yürürlüğe giren Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin ikinci maddesi ile Kamu İhale Tebliğinin birinci bölümünün "IX- İsteklilerden 10 uncu Maddenin Son Fıkrasına Göre İstenecek Belgeler" başlığının (D) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"D. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (d) bendine ilişkin olarak,
Yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim ve banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiye ilişkin vergi asılları ile bu vergi türlerine ait vergi ziyaı cezaları, gecikme zam ve faizleri bağlamında toplam 1.000 YTL’yi aşan tutarlardaki borçlar vergi borcu olarak kabul edilecektir.
            İsteklinin;
            a) Beyan üzerine alınan veya maktu olarak belirlenip ödemesi belirli tarihlerde yapılan vergilerde ödeme vadesi geçmiş olup ödeme yapılmamış ise kesinleşmiş vergi borcu olduğu,
            b) Resen, ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı dava açma süresi geçirilmediği sürece, kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,
            c) Resen, ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı vergi yargısında dava açılmışsa bu dava üzerine tahsil edilebilir hale gelmiş ve süresinde ödenmemiş alacak bulunmadığı sürece kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,
            d) Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak vergi idaresi tarafından taksitlendirilmiş veya tecil edilmiş vergi borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

            e) Vergi borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde cebren tahsili yolunda tesis edilen işlemlere karşı dava açılması halinde, bu dava sürecinde veya sonucunda takip ve tahsili durduracak geçici veya nihai bir karar bulunmadığı durumlarda kesinleşmiş vergi borcu olduğu,
            kabul edilecektir.
            İsteklilerin vergi borcu olmadığına ilişkin belgeyi, yıllık gelir vergisi veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesinden almaları, bu belgenin; ihale tarihi itibarıyla olan durumu göstermesi ve ilgili vergi dairesince, gelir stopaj vergisi ile banka ve sigorta muameleleri vergisi açısından diğer vergi dairelerinden temin edilen bilgiler de dikkate alınarak düzenlenmesi gerekmektedir.
            İsteklinin ilgili vergi dairesinden aldığı vergi borcu olmadığına dair belgede, nakil olduğunun belirtilmesi durumunda kayıtlı olduğu bir önceki vergi dairesinden de vergi borcu olmadığına dair belge alınarak idareye ibraz edilmesi gerekmektedir.”

Buna göre, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelere katılacak olan mükelleflere verilecek kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belgenin düzenlenmesi sırasında vergi dairelerince, yukarıda açıklanan hususlar da göz önünde bulundurulacaktır.

Mükellefin yıllık gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesine vergi borcu olup olmadığına dair belge isteği ile yapacağı başvuru üzerine yapılacak borç sorgulaması sonucunda, kesinleşmiş vergi borcu olmaması halinde, ihale tarihinin belirtilmesi durumunda “ihale tarihi itibarıyla”, tarihin belirtilmemesi durumunda ise “başvuru tarihi itibarıyla” kesinleşmiş vergi borcu olmadığına ilişkin yazı verilecektir.

Ancak, Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim ve banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiye ilişkin vergi asılları ile bu vergi türlerine ait vergi ziyaı cezaları, gecikme zam ve faizlerine ilişkin borcu bulunan mükelleflere, vergi türü ve kesinleşmiş borç tutarı belirtilmek suretiyle yukarıda belirtilen tarihler itibarıyla yazı düzenlenerek verilecektir.

Söz konusu yazının düzenlenmesi sırasında yukarıda sayılan vergiler dışındaki diğer vergi ve benzeri gelirlerden olan borçlar dikkate alınmayacaktır.

İlgi (a) da kayıtlı genel yazımız yürürlülükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 
Osman ARIOĞLU
 
Gelir İdaresi Başkanı

 

 

 

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı


15.08.2007


Sayı  : B.07.1.GİB.0.05.71/7103-341/072731

 

…………………..VALİLİĞİNE
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

 

İlgi  :  a) 30.03.2004 tarih ve B.07.0.GEL.0.71/7103-253/13892,
b) 17.05.2005 tarih ve B.07.0.GEL.0.71/7103-280/21447,
c) 19.04.2007 tarih ve B.07.0.GİB.0.05.71/7103-332/36033 sayılı genel yazılar.

Bilindiği üzere;  04.04.2007 tarihli ve 26483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 23 üncü maddesiyle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinin sonuna “Kurum, dördüncü fıkranın; (c) bendi ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının uygun görüşünü alarak sosyal güvenlik prim borcunun kapsamı ve tutarını; (d) bendi ile ilgili olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının uygun görüşünü alarak vergi borcu kapsamına girecek vergileri; tür ve tutar itibariyle belirlemeye yetkilidir.

Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Kurum tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.” fıkraları eklenmiştir.

4734 sayılı Kanuna eklenen söz konusu fıkranın uygulamasını göstermek üzere 14.08.2007 tarih ve 26613 sayılı Resmi Gazetede yayımlananarak yürürlüğe giren Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin ikinci maddesi ile Kamu İhale Tebliğinin birinci bölümünün "IX- İsteklilerden 10 uncu Maddenin Son Fıkrasına Göre İstenecek Belgeler" başlığının (D) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"D. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (d) bendine ilişkin olarak,
Yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim ve banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiye ilişkin vergi asılları ile bu vergi türlerine ait vergi ziyaı cezaları, gecikme zam ve faizleri bağlamında toplam 1.000 YTL’yi aşan tutarlardaki borçlar vergi borcu olarak kabul edilecektir.
            İsteklinin;
            a) Beyan üzerine alınan veya maktu olarak belirlenip ödemesi belirli tarihlerde yapılan vergilerde ödeme vadesi geçmiş olup ödeme yapılmamış ise kesinleşmiş vergi borcu olduğu,
            b) Resen, ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı dava açma süresi geçirilmediği sürece, kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,
            c) Resen, ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı vergi yargısında dava açılmışsa bu dava üzerine tahsil edilebilir hale gelmiş ve süresinde ödenmemiş alacak bulunmadığı sürece kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,
            d) Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak vergi idaresi tarafından taksitlendirilmiş veya tecil edilmiş vergi borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

            e) Vergi borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde cebren tahsili yolunda tesis edilen işlemlere karşı dava açılması halinde, bu dava sürecinde veya sonucunda takip ve tahsili durduracak geçici veya nihai bir karar bulunmadığı durumlarda kesinleşmiş vergi borcu olduğu,
            kabul edilecektir.
            İsteklilerin vergi borcu olmadığına ilişkin belgeyi, yıllık gelir vergisi veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesinden almaları, bu belgenin; ihale tarihi itibarıyla olan durumu göstermesi ve ilgili vergi dairesince, gelir stopaj vergisi ile banka ve sigorta muameleleri vergisi açısından diğer vergi dairelerinden temin edilen bilgiler de dikkate alınarak düzenlenmesi gerekmektedir.
            İsteklinin ilgili vergi dairesinden aldığı vergi borcu olmadığına dair belgede, nakil olduğunun belirtilmesi durumunda kayıtlı olduğu bir önceki vergi dairesinden de vergi borcu olmadığına dair belge alınarak idareye ibraz edilmesi gerekmektedir.”

Buna göre, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelere katılacak olan mükelleflere verilecek kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belgenin düzenlenmesi sırasında vergi dairelerince, yukarıda açıklanan hususlar da göz önünde bulundurulacaktır.

Mükellefin yıllık gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesine vergi borcu olup olmadığına dair belge isteği ile yapacağı başvuru üzerine yapılacak borç sorgulaması sonucunda, kesinleşmiş vergi borcu olmaması halinde, ihale tarihinin belirtilmesi durumunda “ihale tarihi itibarıyla”, tarihin belirtilmemesi durumunda ise “başvuru tarihi itibarıyla” kesinleşmiş vergi borcu olmadığına ilişkin yazı verilecektir.

Ancak, Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim ve banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiye ilişkin vergi asılları ile bu vergi türlerine ait vergi ziyaı cezaları, gecikme zam ve faizlerine ilişkin borcu bulunan mükelleflere, vergi türü ve kesinleşmiş borç tutarı belirtilmek suretiyle yukarıda belirtilen tarihler itibarıyla yazı düzenlenerek verilecektir.

Söz konusu yazının düzenlenmesi sırasında yukarıda sayılan vergiler dışındaki diğer vergi ve benzeri gelirlerden olan borçlar dikkate alınmayacaktır.

İlgi (a) da kayıtlı genel yazımız yürürlülükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 
Osman ARIOĞLU
 
Gelir İdaresi Başkanı