BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2006/10170

             Ekli “4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 6/3/2006 tarihli ve 14540 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/3/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                           A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                          B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                    M. AYDIN                              N. ÇUBUKÇU                        K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                    Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                         Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                          C.ÇİÇEK                           M. BAŞESGİOĞLU                  K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı V.                  İçişleri Bakanı V.                       Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                        F. N.ÖZAK                                 R.AKDAĞ                           B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                     Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

                           F. N. ÖZAK                                 M. BAŞESGİOĞLU                                A. COŞKUN

              Tarım ve Köyişleri Bakanı V.             Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                 Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                              O. PEPE

           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı                     Çevre ve Orman Bakanı

 

4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI

LİSTEDE YER ALAN MALLARDA UYGULANAN ÖZEL

TÜKETİM VERGİSİNE İLİŞKİN KARAR

 

             MADDE 1 – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

 

I SAYILI LİSTE

A CETVELİ

                                                    (Sıvılaştırılmış)

             2711.12                           Propan                                                        0,7433      Kilogram

 

                                                    (Sıvılaştırılmış)

             2711.13                           Bütan                                                          0,7433      Kilogram

 

             2711.19.00.00.11            Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G)        

                                                    Diğerleri                                                       0,7433      Kilogram

 

                                                    (Gaz halinde)

             2711.29.00.00.11            Propan                                                        0,7433      Kilogram

 

                                                    (Gaz halinde)

             2711.29.00.00.12            Bütan                                                          0,7433      Kilogram

 

             MADDE 2 — Bu Karar; 14/3/2006 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 — Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.