Başlık 366 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞ TASLAĞI
Resmi Gazete No  
Resmi Gazete Tarihi  
Kapsam
Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2006 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurlar aşağıda gösterilmiştir.

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2006 yılı sonu itibariyle bu kurlar uygulanacaktır.

Öte yandan, 130 Sıra No’ lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 20/4/1976 tarih ve 15565 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. ile 217 Seri No’ lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde 27/12/1998 tarih ve 23566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Belirtildiği üzere değerleme günü itibariyle Bakanlığımızca kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kurunun uygulanacağı tabidir.

Ancak, vergi uygulamaları açısından, bankaların 31/12/2006 tarihi itibariyle yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.

Tebliğ olunur.

 

 

EK:2 Liste