Başlık Katma Değer Vergisi Sirküler/46
Tarih 13/03/2007
Sayı KDV-46/2007-2
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı


KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 46

 


 

Konusu : Şubat/2007 vergilendirme dönemine ait katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresinin uzatımı.
Tarihi :13/03/2007
Sayısı : KDV-46/2007-2
İlgili Olduğu Maddeler : Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 41/1, 41/3 ve 46/1


 

1.Giriş

Şubat/2007 vergilendirme dönemine ait katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2.Yasal Düzenleme

Katma Değer Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası ile mükelleflerin ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanların katma değer vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlü oldukları, (4) numaralı fıkrası ile de işi bırakan mükelleflerin katma değer vergisi beyannamelerini, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar verecekleri hüküm altına alınmıştır.

Ancak, gelir vergisi yıllık beyan döneminin Şubat/2007 dönemine ilişkin katma değer vergisi beyan dönemine rastlaması göz önüne alınarak Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak Şubat/2007 dönemine ilişkin katma değer vergisi beyanname verme süresi tüm mükellefler için 24/03/2007 günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır. (24/03/2007 günü hafta sonu tatiline rastladığından, mükellefler beyannamelerini 26/03/2007 günü mesai saati bitimine kadar verebilecektir.)

3.Sonuç

Buna göre, Şubat/2007 dönemine ait katma değer vergisi beyannameleri 26/03/2007 günü mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairesine verilebilecektir.

Duyurulur.

  

Kemal UNAKITAN
Maliye Bakanı