.K.K. No 2006/11045
Başlık ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNUN 12 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN B.K.K.
Resmi Gazete No 26317
Resmi Gazete Tarihi 12/10/2006
Kapsam
Karar Sayısı : 2006/11045

Ekli “4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 5/10/2006 tarihli ve 77087 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/10/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 


4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI

LİSTEDE YER ALAN BAZI MALLARDA UYGULANAN ÖZEL

TÜKETİM VERGİSİNE İLİŞKİN KARAR

 


Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarı

MADDE 1 – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.
 


 


 

I SAYILI LİSTE
A CETVELİ

 
(Sıvılaştırılmış)
2711.12 Propan 0,7940 Kilogram

 
(Sıvılaştırılmış)
2711.13 Bütan 0,7940 Kilogram

 
2711.19.00.00.11 Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G)
Diğerleri 0,7940 Kilogram

 
(Gaz halinde)
2711.29.00.00.11 Propan 0,7940 Kilogram

 
(Gaz halinde)
2711.29.00.00.12 Bütan 0,7940 Kilogram

 

Yürürlük

MADDE 2 –Bu Karar 6/10/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 –Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.