B.K.K. No 2006/10620
Başlık K.D.V. KANUNUNUN 28 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN
Resmi Gazete No 26222
Resmi Gazete Tarihi 08/07/2006
Kapsam
Karar Sayısı : 2006/10620

17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 20/6/2006 tarihli ve 46024 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/6/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ
ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR

 


MADDE 1 – 17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararnamenin eki (I) sayılı listenin 11 inci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“11 - Net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimleri ile belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanı 150 m2’nin altındaki konutlara isabet eden kısmı,”

MADDE 2 – Bu Karar yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.