Başlık Harclar Kanunu Sirküleri 2005/1
Tarih 01/11/2005
Sayı Harç/2005-1
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
 


 


 
Tarihi : 01/11/2005
Sayı : Harç/2005-1
Konusu : Krediler
İlgili Olduğu Maddeler : 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 123 üncü maddesinin son fıkrasını 5035 sayılı Kanunun 31 inci maddesi ile değiştiren bent.


 

1- Giriş:

Bankalar, özel finans kurumları, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerle ilgili olarak düzenlenecek kağıtlara uygulanacak harç istisnasına ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2- Yasal Düzenleme:

Bilindiği üzere, 2/1/2004 tarih ve 25334 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5035 sayılı Kanunun 31 inci maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 123 üncü maddesinin son fıkrası “Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev’i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödemelerine ilişkin işlemler harca tabi tutulmaz.” Şeklinde değiştirilmiştir.

3- Kredi Kullandıran Kurumlarca Kullandırılacak Kredilerde İstisnanın Sınırı:

Başkanlığımıza yapılan çeşitli başvurularda kullandırılacak kredilerin teminatına yönelik olarak yapılacak işlemlerde istisnanın sınırı konusunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmaktadır.

492 sayılı Kanunun yukarıda açıklanan 123 üncü maddesi ile kredi kuruluşlarınca kullandırılan kredinin kredi kuruluşuna geri dönüşüne kadar geçecek süreçte bu Kanun hükümlerine göre doğacak harçların aranılmaması öngörülmektedir.

Bu itibarla, bankalar, özel finans kurumları, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılan kredilerin vadesinde ödenememesi sebebiyle kredi borçlusunun veya kefillerinin, borca karşılık teminat gösterilen gayrimenkullerinin krediyi kullandıran kuruluş tarafından satın alınması halinde istisna, söz konusu gayrimenkullerin kredi kuruluşunun aktifine girmesine kadar geçecek süreçte noterde, yargıda, icrada ve tapuda yapılacak işlemler nedeniyle doğacak harçlarla sınırlı olup, şirket aktifine kaydedilen gayrimenkullerin daha sonra satılması işlemlerinin harçtan bağışık tutulmasına imkan bulunmamaktadır.

Duyurulur.
 
Osman ARIOĞLU
Gelir İdaresi Başkanı