Başlık 10 SERİ NO'LU VERGİ İADESİ GENEL TEBLİĞİ
Resmi Gazete No 25901
Resmi Gazete Tarihi 09/08/2005
Kapsam
1. Konusu :

Sosyal güvenlik kurumlarından emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerine istekleri halinde vergi iade avans ödemesinden vazgeçme ve kıst aylık ödemelerine de avans uygulaması getirilmesi hususu bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

2. Vergi İadesi Avans Ödemesinden Vazgeçme :

Vergi İadesi Hakkında Kanunun(1) 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi 5035 sayılı Kanunun(2) 20 nci maddesiyle değiştirilerek vergi iadesinden mahsup edilmek üzere, avans olarak ödeme yaptırma konusunda Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Bu yetkiye istinaden sosyal güvenlik kurumlarından emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri, emekli aylığı aldıkları sosyal güvenlik kurumlarına dilekçe ile başvurmaları şartıyla kendilerine vergi iade avansı ödenmemesi talebinde bulunmaları uygun bulunmuştur.

Emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanlar ile ilk defa bu aylıkları almaya hak kazananlar, avans ödeme aylarından en az bir ay önce ilgili sosyal güvenlik kurumlarına dilekçe ile başvurarak vergi iadesi avans ödemelerini istemediklerini bildireceklerdir. Bu durumda hak sahibine izleyen vergi iade avans ödeme döneminden itibaren vergi iadesi avansı ödemesi yapılmayacaktır. Hak sahibinin vergi iade avans dönemine bir aydan az bir süre kala yapacağı başvurularda avans ödemesi yapılmaması uygulamasına bir sonraki avans ödeme dönemi itibarıyla başlanabileceği gibi, sosyal güvenlik kuruluşları yaptıkları değerlendirmede işlemleri yetiştirebilecekleri kanaatine varırlarsa, izleyen ilk vergi iade avans ödeme döneminden itibaren de bu uygulamaya başlayabileceklerdir.

Vergi iadesi avans ödenmemesi talebinde bulunanlar bu tercihlerinden 1 yıl geçmedikçe vazgeçemeyeceklerdir. Ancak söz konusu vazgeçme şahsa bağlı olduğundan, hak sahibinin ölümü dolayısıyla, eş veya çocuklarına emekli maaşı bağlanması halinde, söz konusu kişiler emekli aylığı alacakları sosyal güvenlik kuruluşlarına yukarıda belirtilen bir yıllık süreyle sınırlı olmaksızın, avans ödeme aylarından en az bir ay önceden yazılı olarak başvurmaları halinde kendilerine izleyen ilk vergi iade avans döneminden itibaren avans ödemesine başlanacaktır.

Örnek 1 :

(A) Şahsı Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden emekli aylığı almaktadır. Bu kimse 31.08.2005 tarihli dilekçesi ile söz konusu kuruma başvurarak izleyen dönemlerde kendisine vergi iadesi avansı verilmemesini talep etmiştir. Anılan şahsın müracaatı avans ödemesi ayı olan Ekim ayından bir ay öncesini içermesi nedeniyle kendisine Ekim ayından itibaren vergi iadesi avansı ödenmeyecektir.

Örnek 2 :

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığınca (B) şahsına 02.02.2006 tarihi itibariyle ilk defa maluliyet aylığı bağlanmıştır. Bu kimse 07.03.2006 tarihli dilekçesiyle anılan kuruma başvuruda bulunarak izleyen dönemlerde vergi iadesi avans ödemesi istememektedir. Söz konusu şahıs avans ödemesi ayı olan Nisan ayından bir aydan az süre içerisinde müracaat ettiğinden kendisine Nisan ayında vergi iadesi avansı ödenecek, Temmuz ayından itibaren ise bu ödeme yapılmayacaktır. Ancak, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı yapmış olduğu değerlendirmede söz konusu işlemleri yetiştirebileceğine kanaat getirirse avans ödememe uygulamasına Nisan ayından itibaren başlayabilecektir.

Yıl içerisinde ödenen vergi iadesi avans ödemelerinin, hak sahibinin Ocak ayında vereceği vergi iade bildirimi üzerinden mahsup edilme veya geri alınma işlemlerine ise daha önceden açıklandığı şekilde devam edilecektir.

3. Kıst Aylık Ödemeleri :

7 Seri No.lu Vergi İadesi Genel Tebliğinde, sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emekli ikramiyeleri ile birlikte ödenen kıst aylık ödemelerinin avans ödemesine konu edilmeyeceği, bu ödemelerin tahakkukunun yapıldığı üçer aylık dönemin geliri kabul edilerek vergi iadesinin ödenmesine devam edileceği açıklanmıştır.

Ancak, uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi amacıyla, kıst aylık ödemelerinin de emekli ikramiyesi ile ilgilendirilmeksizin, ilgili dönemin geliri kabul edilerek avans ödemesine konu edilmeleri uygun bulunmuştur. Emekli ikramiyeleri için ise anılan tebliğde yapılan açıklamalar çerçevesinde vergi iadesinin yapılmasına devam edilecektir.

Tebliğ olunur.

 

 


(1) 08.02.1984 gün ve 18306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(2) 02.01.2004 gün ve mükerrer 25334 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.