Maliye Bakanlığından:

 

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE BANDROLLÜ ÜRÜN İZLEME SİSTEMİ  GENEL TEBLİĞİ

 

SIRA NO: 1

1.Giriş

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin 6 numaralı bendinde yer alan hüküm ile Maliye Bakanlığı; vergi güvenliğini sağlamak amacıyla niteliklerini belirleyip onayladığı elektrikli, elektronik, manyetik ve benzeri cihazlar ve sistemleri kullandırmaya, bu cihaz ve sistemler vasıtasıyla bandrol, pul, barkod, halogram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin kullanılmasına ilişkin zorunluluk getirmeye, uygulamaya ait usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır.

 

Bu maddenin vermiş olduğu yetkiye istinaden, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığınca yetki belgesi verilen firma tarafından tütün mamulleri ve alkollü içkilerde ürün izleme sistemi kurulması ve bu sistem kapsamında;

 

-Seri üretim yapan tütün mamulleri üretim tesisleri ile seri üretim yapan alkollü içki üretim tesislerinde üretilen ürünlere (bira hariç) bandrol yapıştırılması, bandrolün ürün üzerinde varlığının ve güvenlik unsurlarının kontrol edilmesi, bandrolün aktive edilmesi,

 

-Bira üretim tesislerinde üretilen ürünlere kod uygulanması,

 

-Seri üretim yapmayan tesislerde üretilen ürünlere, beyan edilen ürün tipine göre aktif hale getirilmiş bandrollerin kullanılması,

 

-İthal edilen tütün mamullerine ve alkollü içkilere Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen yerlerde kurulacak tesislerde bandrol kullanılması veya kod uygulanması,

 

-Bu işlemlere ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığına veri aktarılması ve kurulan sistemin işletilmesi

 

zorunluluğu getirilmiştir.

 

İhracat amacıyla üretilen tütün mamulleri ve alkollü içkiler ile 20 cl’den küçük iç ambalajla üretilen veya ithal edilen alkollü içkilerde bandrol kullanılmaz veya kod uygulanmaz. Ancak, ihraç edilmek üzere üretilen ürünlerin sayımları yetkili firma tarafından yapılacaktır.

 

Tütün mamulleri ve alkollü içkilerde bandrol kullanımı, kod uygulaması ve ürün izleme sistemi zorunluluğuna ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmaktadır.

 

2. Kullanılan Terimler

 

Ürün İzleme Sistemi (ÜİS): Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla; üretilen veya ithal edilen tütün mamulleri ve 20 cl ve daha büyük iç ambalajlı alkollü içkilerin işaretlenmesi ve Gelir İdaresi Başkanlığında kurulan merkezi bilgi sistemi üzerinden izlenmesi prensibine dayalı işlemler bütünüdür.

Bandrol: Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin üzerine yapıştırılacak olan, Gelir İdaresi Başkanlığı ile Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunun (TAPDK) logolarını içeren, taklit edilemez nitelikteki açık güvenlik unsurları tüketiciler tarafından, gizli güvenlik unsurları özel olarak üretilmiş taşınabilir cihazlarla kamu denetçileri tarafından tespit edilebilir özelliklere sahip olan kıymetli damga niteliğindeki kağıttır.

 

Kod: Bandrole eşit bir statüye sahip olan ve harfler ve/veya rakamları temsil eden özellikli güvenlik işaretidir.

 

Birada uygulanacak kod bandrol hükmündedir.

 

Seri Üretim Yapan Tesisler: Ekli listede yer alan firmalara ait tesislerle, TAPDK üretim iznini haiz tütün mamulleri, alkollü içki, bira ve yıllık üretim kapasitesi tütün mamulleri üretimi için dakikada ikiyüz paket, alkollü içecek üretimi yıllık beşyüzbin litre veya saatte binikiyüz şişe ve daha fazla üretim veya dolum kapasitesine sahip ve otomatik dolum hattı olan bira dahil alkollü içki tesisleridir.

 

İthalatçı Firma: Tütün mamulleri ve/veya alkollü içki (bira dahil)  ithal etmek için TAPDK iznini haiz firmalardır.

 

Üreticiler: Tütün mamulleri ve/ veya alkollü içki (bira dahil) üretmek için TAPDK iznini haiz firmalardır.

 

Sistem Kılavuzu: Ürün İzleme Sisteminin kurulum işlemleri, kurulum süreci ile sistemin kurulumu ve işletimi süresince yetkili firma, üreticiler ve ithalatçı firmaların sorumluluklarını açıklayan Gelir İdaresi Başkanlığınca onaylanmış belgedir.

 

Bandrol Kullanılması / Kod Uygulanması: Tütün mamulleri ve alkollü içkilerde ürün üzerine bandrolün yapıştırılması, birada ise bira kutularına ve bira şişe kapaklarına kodların basılması ve yetkili firma tarafından bandrol ve kodların ürün izleme sistemi aracılığıyla aktif hale getirilmesidir.

 

Seri üretim yapmayan işletmelerde aktive edilmiş olarak teslim alınan bandrolün ürün üzerine yapıştırılmasıdır.

 

Bandrol kullanımı;

 

- Seri üretim yapan tütün mamulleri ve alkollü içki üreticilerinin işletmelerindeki paketleme ve dolum hatlarında,

 

- Tütün mamulleri ve alkollü içki ithalatında, ithal edilen ürünler gümrük hattını geçtikten sonra yetkili firma tarafından İstanbul, İzmir ve Mersin illerinde kurulacak tesislerde

 

gerçekleştirilecektir.

 

Tarama ve Etkinleştirme Sistemi: Ürün izleme sisteminin bir parçası olarak yetkili firma tarafından seri üretim yapan tesislerde kurulacak olan ve Sistem Kılavuzuna uygun olarak seri üretim yapan tesisler tarafından işletilecek olan otomatik sistemdir.

 

Aktif Hale Getirilme (Aktive Edilme): Üretim hattında veya yetkili firma tarafından Basım merkezinde, İstanbul, İzmir ve Mersin illerinde kurulacak tesislerde ürün üzerine yapıştırılan bandrollerde veya uygulanan kodlarda yer alan bilgilerin merkezi bilgi sistemine aktarılması işlemidir.

 

Ayrıca, seri üretim yapmayan işletmelere, beyan edilen ürün tiplerine göre teslim edilen bandrollerde yer alan bilgilerin, yetkili firma tarafından merkezi bilgi sistemine aktarılması da aktif hale getirilme hükmündedir.

 

Yetki Belgesi: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından;

 

- Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin seri üretimini yapan işletmelerin, paketleme ve dolum hatlarında,

 

- İthal edilecek tütün mamulleri ve alkollü içkiler için, İstanbul, İzmir ve Mersin illerinde kurulacak tesislerde

 

ürün izleme sistemi kurmaya, işletmeye, aktive edilmiş veya edilmemiş bandrolleri üreticilere teslim etmeye ve sistemdeki verileri Gelir İdaresi Başkanlığına aktarmaya yetki verilmiş firma olduğunu gösteren belgedir.

 

Yetkili Firma: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen yetki belgesini haiz firmadır.

 

Temasa Yetkili Kişi: Seri üretim yapan tesislerin işletmecileri tarafından belirlenen, ürün izleme sisteminin kurulması ve işletilmesi sırasında yetkili firmaya gerekli yardımı sağlayabilecek ve işletmeyi temsil edebilecek üst düzey yetkili kişidir.

 

Temasa yetkili kişinin ad, soyad, iletişim bilgileri, görevi ve T.C. kimlik numarası, bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren bir hafta içerisinde, Tebliğin yayımı tarihinden sonra kurulacak firmalarda tesisler üretime geçmeden önce Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilecektir.

 

Basım Merkezi: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından özellikleri belirlenen bandrollerin basımını yapan Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş.’nin Cevizli/İSTANBUL adresinde bulunan Tekel Ambalaj Fabrikasının tesisleridir.

 

Gizli Bilgi: Yetkili firma tarafından bandrol ve kod kullanıcılarına yazılı veya sözlü ifşa edilen veya yetkili firma tarafından bandrol ve kod kullanıcılarından yazılı veya sözlü edinilen müşteriler, giderler, kar, satışlar, hizmetler, ürünler, ürün geliştirilmesi, kilit personel, iş ve hizmet bilgileri, fiyatlandırma, ücret politikaları ve seviyeleri, ödeme bilgileri, hesap detayları, banka bilgileri, diğer tüm finansal bilgiler, işletme metotları, teknoloji, fikir, buluş, teknik bilgi (know-how), marka, logo, yenilik, patent, telif hakkı, ticari sır, teknik süreç, formüller, planlar, projeler, lisanslar ve izinler, çizimler, modeller, tasarılar ve iş planları bilgilerini içeren, ancak bunlarla sınırlı kalmayan bilgilerdir.

 

3. Uygulamanın Usul ve Esasları

 

3.1. Ürün İzleme Sisteminin Kurulması, Devreye Alınması ve İşletilmesi

 

3.1.1. Ürün İzleme Sisteminin Kurulması

Yetkili firma tarafından, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin yurtiçinde seri üretimini ve dolumunu yapan üretim tesislerinde, ithal edilecek tütün mamulleri ve alkollü içkiler için İstanbul, İzmir ve Mersin illerinde kurulan tesislerde ve seri üretim yapmayan işletmelere yapılan aktive edilmiş bandrol teslim yerlerinde Ürün İzleme Sisteminin bileşenleri kurulacak ve işletilecektir.

 

Üreticiler yetkili firmanın ilgili tesis, ürün, ekipman ve çalışanlarına erişimini sağlayacak olup kendilerine verilen sistem kılavuzuna uygun hareket edeceklerdir. Seri üretim yapan firmalar tarama ve etkinleştirme sisteminin ilgili tesislerde kurulmasına izin vereceklerdir.

 

Üreticiler, üretim tesislerinde bulunan sistem bileşeninin zilyetliğine, Gelir İdaresi Başkanlığı menfaatine yediemin sıfatı ile sahip addedilir; sisteme ilişkin mevzuata uygun olmayan şekilde faaliyette bulunamaz ve mevzuatla belirlenen durumlar dışında sistem bileşenlerinin zilyetliğini devredemez, sistem kılavuzuna uygun olarak hareket etmek ve sistem bileşenlerine gelebilecek her türlü zararın önlenmesine yönelik tedbirleri almakla yükümlüdür.

 

3.1.2. Sistemin Devreye Alınması ve İşletilmesi

 

19 Haziran 2007 tarihinden itibaren ÜİS dışında tütün mamulleri ve alkollü içki üretimi ya da ithalatı yapılamayacaktır.

 

Yetkili firma tarafından, seri üretim tesislerinde sistemin devreye alınmasına yönelik işlemlerin 19 Haziran 2007 tarihine kadar tamamlanması ve üreticilerin de bu sistemi kullanmaları zorunludur. Sistemin devreye alınma süreci 15 Mayıs 2007 tarihinden itibaren başlayacak olup, sistem kurulacak her üreticiye sistem kılavuzuyla birlikte, sistemin planlanan devreye alınış tarihi konusunda bilgi verilecektir. Yetkili firma tarafından, sistem bileşenlerinde yapılacak son uyarlama ve hassas ayarların tamamlanması ile birlikte üreticiye devreye alınma belgesi verilecektir. Devreye alınma belgesi verilen üreticiler, bu belgede belirtilen tarihten itibaren sistemi kullanmaya başlamak zorundadır.

 

Seri üretim yapmayan üreticilere ise aktive edilmiş olan bandrolleri teslim alabilecekleri tarih ve yer Gelir İdaresi Başkanlığınca bildirilecektir.

 

İthal edilecek tütün mamulleri ve alkollü içkiler için İstanbul, İzmir ve Mersin illerinde kurulacak olan tesislerin yerleri ve faaliyete geçiş tarihleri Gelir İdaresi Başkanlığınca duyurulacaktır.

 

3.2. Bandrolle İlgili İşlemler

 

3.2.1. Bandrolün Basılması

 

Tütün mamullerine ve alkollü içkilere yapıştırılacak olan Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenmiş olan özellikleri içeren bandroller, basım merkezinde basılarak yetkili firmaya teslim edilecektir. Yetkili firma, basım merkezinden teslim aldığı bandrollere ürün takip ve izleme sisteminin gizli güvenlik unsurlarını ekleyerek bandrol kullanıcılarına teslim edilebilir hale getirecektir.

 

 

3.2.2. Bandrollerin ve Kodların Uygulanması İçin Güvenlikli Mürekkep Kartuşlarının  Talep ve Teslim Edilmesi

 

Seri üretim yapan tütün mamulleri veya alkollü içkilerin üreticileri talep ettikleri bandrol ve/veya kod miktarını yazılı olarak yetkili firmaya bildireceklerdir. Yetkili firma, talep edilen miktarda bandrolü ve/veya kodların uygulanması için güvenlikli mürekkep kartuşunu basım merkezinde teslim edecektir.

 

Seri üretim yapmayan işletmeler, ürün tipine göre aktive edilmiş bandrol taleplerini yetkili firmaya yazılı olarak bildireceklerdir. Yetkili firma tarafından aktive edilmiş bandroller basım merkezi ile İstanbul, İzmir ve Mersin illerinde kurulacak tesislerde teslim edilecektir.

 

İthalatçılar, ihtiyaçları olan bandrol ve/veya kod miktarını, bandrol ve/veya kodlamanın yapılacağı yetkili firma tesisini aylık olarak önceden yetkili firmaya yazılı olarak bildireceklerdir.

 

3.2.3. Bandrol ve Kod Uygulaması Bedelleri

 

Yetkili firma tarafından tütün mamulleri ve alkollü içki üretici ve ithalatçılarına teslim edilecek bandrol ve uygulanacak kod bedellerine ilişkin birim fiyatlar (KDV hariç) aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

 

Sıra No

Ürünün Cinsi

Birim Fiyatı

(YTL)

1

Yurt içinde üretilen tütün ürünlerinde kullanılacak olan bandrol

0,00570

2

Yurt içinde üretilen alkollü ürünlerde kullanılacak olan bandrol

0,02875

3

Yurt içinde üretilen bira paketleme birimi için yapılacak kodlama

0,00180

4

İthal edilecek tütün ürünlerinde kullanılacak olan bandrol

0,01560

5

İthal edilecek alkollü ürünlerde kullanılacak olan bandrol

0,18300

6

İthal edilecek bira paketleme birimi için yapılacak kodlama

0,22900

 

2008 ve sonraki yıllarda teslim edilecek olan bandrol ve uygulanacak kodların bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yıl için belirlenen yıllık ÜFE oranında artırılacak ve bir yıl süresince uygulanacaktır. Yıllık fiyat artışı ait olduğu yılın 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

 

3.2.4. Bandrol ve Kodlama Bedellerinin Ödenmesi

 

Seri üretim yapan tütün mamulleri ve alkollü içki üreticileri, kendilerine teslim edilen bandrollerin ve/veya yapılan kodlamaların bedellerini aylık olarak teslimi izleyen ayın beşinci günü akşamına kadar;

 

- Seri üretim yapmayan tütün mamulleri ve alkollü içki üreticileri kullanacakları bandrollerin bedellerini teslim anında,

 

- Tütün mamulleri ve alkollü içki ithalatçıları ise İstanbul, İzmir ve Mersinde kurulacak  tesislerde kendi ürünleri için kullanılan bandrollerin ve yapılan kodlamaların bedellerini bandrol ve kodlama işlemi tamamlandıktan sonra ürünlerini teslim almadan önce

 

Tütün, Tütün mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş hesabına yatıracaklardır.

 

Bandrol satışları ve yapılan tahsilatlar kurulacak olan sistem vasıtasıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından takip edilecektir.

 

TAPDK mevzuatında yer alan hizmet bedeli ilgili mevzuata göre bu Kuruma ayrıca ödenecektir.

 

3.2.5. Bandrol ve Kodların Kullanılması

 

Bandroller;

 

-Seri üretim yapan tütün mamulleri üretim tesislerinde, paketleme sırasında her bir pakete, yumuşak paketlerde üst orta kısma, sert paketlerde kapak açıldığında yırtılacak şekilde,

 

-Seri üretim yapmayan tütün mamulleri üretim tesislerinde, paketleme sırasında her bir pakete ambalaj açıldığında yırtılacak şekilde,

 

-Bira dışındaki alkollü içki işletmelerinde üretim hattında, her bir şişe veya diğer iç ambalajların kapağı üzerine kapak açıldığında yırtılacak şekilde

 

yapıştırılacaktır.

 

Birada, ambalajın şişe olması halinde kapağa, kutu olması durumunda kutunun altına kodlama yapılacaktır.

 

Yetkili firma, ithalatçılar tarafından ithal edilen tütün mamulleri ve alkollü içkilere İstanbul, İzmir ve Mersinde kurulacak tesislerinde yukarıda belirtilen şekilde bandrol yapıştıracak, birada ise kodlama yapacaktır. Bu tesislerde, ithal edilen ürün ambalajlarının açılması, bandrollenmesi ve yeniden paketlenmesi yetkili firma tarafından yapılacaktır.

 

Bandroller hiçbir şekilde ikinci defa kullanılmayacaktır.

 

3.2.6. Bandrollerin ve Mürekkep Kartuşlarının Güvenliği

 

Basım merkezinde basılan ve yetkili firmaya teslim edilen bandrollerin;

 

-Seri üretim yapan işletmelere basım merkezinde teslimine,

 

-Seri üretim yapmayan işletmelere, basım merkezi ile İstanbul, İzmir ve Mersin tesislerinde teslimine,

 

-İstanbul, İzmir ve Mersin tesislerinde ithalata konu ürünlere yapıştırılarak aktive edilen bandrollerin yapıştırıldığı ürünün ithalatçıya teslimine

 

kadar olan güvenliği yetkili firma tarafından sağlanacaktır.

 

Tütün mamulleri ve alkollü içki üreticilerine teslim edildikten sonra bandrollerin ve mürekkep kartuşlarının güvenliği bu üreticilerin sorumluluğundadır.

 

3.2.7. Bandrollerin ve Güvenlikli Mürekkep Kartuşun Zayi Olması Halinde Yapılacak İşlemler

 

Üreticiler tarafından teslim alınan bandrollerin ve güvenlikli mürekkep kartuşlarının çalınması veya yangın, su basması gibi çeşitli nedenlerle zayi olması halinde, bu durumu ispatlayıcı belgelerle birlikte olayın vuku bulduğu tarihi izleyen 7 gün içinde yazılı olarak Gelir İdaresi Başkanlığına başvurulması ve söz konusu evrakın bir örneğinin de aynı süre içerisinde yetkili firmaya gönderilmesi gerekmektedir.

 

3.2.8. Bandrol Fireleri Üzerine Yapılacak İşlemler

 

Aktive edilmiş bandrol fireleri örneği yetkili firma tarafından sağlanacak olan sayfalara eklenecektir. Ayrıca, bu bandrollerin stok saklama birimleri (SKU) ve üretim tarihleri de listelenecektir. Bandrol firelerine ilişkin tablolar üretici tarafından takip eden ayın onuncu gününe kadar yetkili firmaya ibraz edilecektir.

 

Aktive edilememiş bandrollerin fireleri ise takip eden ayın onuncu gününe kadar yetkili firmaya teslim edilecektir.

 

4. Bakım ve Onarım

 

Yetkili firma, ÜİS’nin tüm bileşenlerinin bakım ve onarımından sorumludur. Kötü kullanım veya sistem kılavuzuna uyma yükümlülüğünün ihlali sebebiyle ortaya çıkan bakım ve onarım ihtiyaçlarını üreticiler karşılayacaktır. Üreticiler kendi tesislerinde kurulmuş olan sistem bileşenlerinin güvenliğinden sorumludur. Sistem bileşenlerinin çalınması veya yangın, su basması gibi çeşitli nedenlerle zayi olması halinde, bu durumu ispatlayıcı belgelerle birlikte olayın vuku bulduğu tarihi izleyen 7 gün içinde Gelir İdaresi Başkanlığına bir nüshasını da yetkili firmaya yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

 

Yetkili firma, çalışma saatleri içerisinde kendisine yapılan her bir arıza bildirimini en fazla 2 saat içinde cevaplandıracaktır. Arıza bildirimi üzerine yapılacak ilk araştırma sonucunda sorunun giderilmesi için ilgili tesise bir uzmanın gönderilmesinin gerekmesi halinde yetkili firma, çalışma saatleri içinde kendisine yapılan tüm arıza bildirimlerinden itibaren en fazla 8 saat içinde gerekli uzmanın ilgili tesiste olmasını sağlayacaktır.

 

5. Gizli Bilgilerin Korunması

 

Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yetkili firma ile gizli bilgi edinen tüm üreticiler ve ithalatçı firmalar yetki belgesi süresince ve sonrasında edinmiş oldukları gizli bilgileri, kesin gizlilik içerisinde tutacak, üçüncü kişilere hiçbir amaçla aktarmayacaktır. Rekabetçi alanlar da dahil kendisi veya üçüncü kişiler için veya başka bir amaç için hiçbir şekilde kullanmayacaktır. Doğrudan veya üçüncü kişi vasıtasıyla herhangi bir yolla ifşa etmeyecek,  kullanmayacak, yaymayacak ve yayımlamayacaktır.

 

Yetkili firma, Tebliğ ile getirilen zorunlulukları ve sistemin işletilmesi doğrultusunda çalışanlarına bilmesi gerekli gizli bilgiyi açıklayabilecek, ancak gizli bilginin amacı ve güvenliği hakkında çalışanlarını uyaracaktır. Gizlilik hükümlerinin firma çalışanları tarafından ihlali halinde yetkili firma sorumlu olacaktır. Buradaki çalışanlar tabiri; yöneticiler, memurlar, hissedarlar ve acenteler ile sınırlı olmaksızın vekiller, muhasebeciler, danışmanlar, finansal danışmanlar ve benzeri kişileri kapsar.

 

6. Banka Teminat Mektubu Verilmesi

 

Seri üretim yapan tütün mamulleri ve alkollü içki üreticileri (bira dahil) aylık ortalama bandrol ve kod taleplerinin bedelleri tutarında bir meblağı gösteren banka teminatı mektubunu, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş.’ne vereceklerdir.

 

7. Sorumluluklar

 

Tütün mamulleri ve alkollü içki üretimini yapan işletmeler ÜİS’nin bileşenlerinin kurulması için yetkili firmanın sistemi kurma ve işletme amaçlı taleplerini karşılamakla sorumludur.

 

8. İşi Bırakan Üreticiler

 

Üreticiler işi bırakmaları halinde kullanılmamış bandrol ve güvenlikli kartuşlarını, yetkili firmaya ait sistem bileşenlerini bir tutanak tanzim etmek suretiyle yetkili firmaya işin bırakıldığı tarihi takip eden 30 gün içerisinde teslim edecektir.

 

9. Yeni İşe Başlayan Üreticilere İlişkin İşlemler

 

Bu tebliğin yayımı tarihinden sonra tütün mamulleri ve alkollü içki üretiminde (bira dahil) faaliyette bulunacak üreticiler yukarıda belirlenen usul ve esaslara uymak zorundadırlar.

 

10. Cezai Müeyyideler

 

Bu Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslara uymadığı tespit edilen yetkili firma, üreticiler veya ithalatçı firmalar adına her bir tespit için 213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

 

Bandrolleri veya kodları veya sahte bandrol/kod yapıştırılmış ürünleri, sahte olarak üreten veya ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan, sahte olarak üretilmiş bandrolü/kodu veya sahte bandrol/kod yapıştırılmış ürünü bilerek kabul eden, sahteliğini bilmeden kabul ettiği bandrolü/kodu veya sahte bandrol/kod yapıştırılmış ürünü bu niteliğini bilerek tedavüle koyan kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu ve diğer Kanunların ilgili hükümlerinin uygulanmasını teminen adli mercilere suç duyurusunda bulunulacaktır.

 

Tebliğ olunur.

 

 

 

EK: