Başlık Vergi Usul Kanunu Sirküleri/23
Tarih 01/08/2006
Sayı VUK-23/2006-10 /e Beyanname-2

 
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi BaşkanlığıVERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /23

 


 

Konusu : 20/07/2006 tarihine kadar verilmesi gereken beyannamelerin
verilme süresinin uzatılması
Tarihi : 01/08/2006
Sayısı : VUK-23/2006-10 /e Beyanname-2
İlgili olduğu maddeler : 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5228 sayılı Kanunla değişik
28 ve mükerrer 257 nci maddesi ile aynı Kanunun 13 üncü maddesi

1-Giriş:

20 Temmuz 2006 tarihi mesai saati sonuna kadar verilmesi gereken beyannamelerin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2- 20/07/2006 tarihinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süresinin uzatılması:

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının vergilendirmeye ilişkin tüm iş ve işlemlerde kullanılmasına yönelik Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP) yazılımlarında gerekli değişiklikler yapılarak Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının kullanımına vergi dairelerinde başlanılmıştır.

Öte yandan, sistemin önemli bir parçası haline gelen elektronik beyanname düzenleme programlarında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının kullanımına yönelik gerekli yazılım değişiklikleri yapılmış olup, Temmuz ayı başında Başkanlığımız internet sayfasına konulmuştur. Bu nedenle, elektronik beyanname gönderen veya gönderime aracılık edenlerin beyannameleri, 1 Temmuz 2006 tarihinden itibaren yeni versiyon programlar aracılığıyla göndermeleri gerekmekte idi. Ancak, 20 Temmuz gününde gönderilen beyannamelerin önemli bir kısmında eski versiyon programların kullanılmış olması sebebiyle bu beyannameler, sistem tarafından kabul edilmemiştir.

Yaşanan bu hususla ilgili olarak özetle;

-Yeni versiyon beyanname düzenleme programlarını zamanında bilgisayarlarına indirenlerin gönderdiği beyannameler,

-Eski versiyon beyanname düzenleme programları ile beyanname göndermeye çalışanların red edilen beyannameleri,

-Eski versiyona sahip olanların yeni versiyon beyanname düzenleme programlarını bilgisayarlarına indirmeye çalışmaları ve devamında elektronik beyannamelerini göndermeleri,

elektronik beyanname kabulüne ilişkin internet bant genişliğinin tamamının kullanılmasına sebep olmuş; gün içerisinde artırılan bant genişliğine rağmen veri trafiğinde olağanüstü yoğunluk yaşanmıştır.

Elektronik beyanname kabulü sırasında yaşanan bu olağanüstü yoğunluk nedeniyle beyannamelerin verilememesi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mücbir sebepler başlıklı 13 üncü maddesinin sonunda yer alan “gibi” edatı kapsamında değerlendirilmiştir.

Buna göre; 20 Temmuz 2006 tarihinde otomasyonlu vergi dairelerine bağlı mükellefler tarafından verilemeyen beyannameler açısından, 20 Temmuz 2006 günü mücbir sebebin meydana geldiği ve 1 gün sürdüğü kabul edilmiştir.

3-Sonuç:

Yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde 20/07/2006 tarihinde otomasyonlu vergi dairelerine bağlı mükellefler tarafından verilemeyen beyannamelerin, gerek elektronik ortamda, gerekse posta yoluyla veya vergi dairesine elden 21/07/2006 Cuma günü verilmiş olması halinde bu beyannameler kanuni süresinde verilmiş beyanname olarak kabul edilecektir. Öte yandan, beyan edilen vergilerin kanuni süresi içerisinde ödeneceği tabiidir.

Duyurulur.

 


 


 

Kemal UNAKITAN
Maliye Bakanı