29 Eylül 2008 Tarih,                                                                                                       Sayı: 27012 (2. Mükerrer)

 

BAKANLAR KURULU KARARI

 

Karar Sayısı : 2008/14173

             Ekli “Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi”nin yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 22/9/2008 tarihli ve 848 sayılı yazısı üzerine, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/9/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

          Başbakan

           C. ÇİÇEK                                H. YAZICI                               N. EKREN                             M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.  Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                      K. TÜZMEN                          N. ÇUBUKÇU                      K. UNAKITAN

       Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı                     Devlet Bakanı  V.

M. S. YAZICIOĞLU                    M. A. ŞAHİN                         M. V. GÖNÜL                         B. ATALAY

       Devlet Bakanı                         Adalet Bakanı                  Millî Savunma Bakanı                İçişleri Bakanı

          H. YAZICI                           K. UNAKITAN                           H. ÇELİK                             F. N. ÖZAK

   Dışişleri Bakanı V.                     Maliye Bakanı                    Millî Eğitim Bakanı       Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                            B. YILDIRIM                           M. M. EKER                             F. ÇELİK

       Sağlık Bakanı                       Ulaştırma Bakanı            Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                      M. H.GÜLER                            E. GÜNAY                            V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı  Çevre ve Orman Bakanı

 

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI  PRİM TARİFESİ tıklayınız....