107 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

Resmi Gazete No  
Resmi Gazete Tarihi 0/0/0
Kapsam
 

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

(Seri No:107)

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

A. FASON OLARAK YAPILAN DİKİM VE NAKIŞ İŞLERİNDE SORUMLULUK UYGULAMASI

KDV Kanununun 9 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, faturası bu Tebliğin yayımlandığı tarihten sonra düzenlenecek fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri kapsamında verilen dikim ve nakış hizmetlerinde, fason hizmet bedeline ait KDV'nin % 50 oranında tevkifat uygulanarak alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi uygun görülmüştür.

Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri kapsamında verilen dikim ve nakış hizmetlerinde tevkifat uygulaması, fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işlerinde tevkifat uygulamasını düzenleyen daha önceki Genel Tebliğlerde yer verilen ve bu Tebliğe aykırı olmayan açıklamalar çerçevesinde yürütülecektir.

Gerçek usulde KDV mükellefi olmayanlara verilen dikim ve nakış hizmetlerinde tevkifat uygulanmayacaktır.

Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri kapsamında verilen dikim hizmetlerinde tevkifat uygulamasından doğan KDV alacakları, münhasıran vergi inceleme raporu ile iade edilecektir.

İade talebi, vergi incele raporunun vergi dairesine intikal ettiği tarih itibariyle geçerlilik kazanacaktır. İade, vergi inceleme raporunun işlemin yapıldığı yıl içerisinde vergi dairesine intikal etmesi halinde mahsuben, izleyen yılda intikal etmesi halinde ise mükellefin talebine bağlı olarak mahsuben veya nakden yapılabilecektir.

Bu kapsamda yapılacak iadelerde, fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işlerinde tevkifat uygulamasını düzenleyen daha önceki Genel Tebliğlerde yer verilen ve bu Tebliğe aykırı olmayan açıklamalar geçerli olacaktır.

B. GÜMRÜK BEYANNAMELERİNİN İBRAZI

Başkanlığımıza yansıyan olaylardan, 1 Mayıs 2007 tarihinden sonra düzenlenen ve ihracat istisnası uygulamasında kanıtlayıcı belge olarak vergi dairesine ibraz edilen gümrük beyannameleri üzerinde ihracatın gerçekleştiği tarihi belirten herhangi bir bilginin yer almadığı, bu nedenle ihracat istisnasından doğan iade işlemlerinin yerine getirilmesinde tereddüde düşüldüğü anlaşılmaktadır.

19 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (E) bölümüne göre KDV uygulamasında ihracat işleminin gerçekleştiği tarih olarak, malın gümrük hattından geçtiği sırada çıkış gümrüğünce belirlenen ve gümrük çıkış beyannamesinin ilgili bölümünde belirtilen "gümrük hattını çıkış tarihi" esas alınmaktadır.

Ancak, 4/4/2007 tarihli ve 2007/19 sayılı Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Genelgesi ile gümrük idarelerince 1 Mayıs 2007 tarihinden itibaren ihracata yönelik düzenlenen gümrük beyannamelerinin ihracatçıya verilen 3 numaralı nüshasının üzerine her hangi bir kapanma meşruhatı düşülmesine son verilmiştir. 

Bu nedenle, 1 Mayıs 2007 tarihinden itibaren KDV beyannamelerinde ihracat istisnasına ilişkin işlemleri bulunan mükelleflerin tevsik edici belge olarak ibraz ettikleri ihracat gümrük beyannamelerinde ihracatın gerçekleştiği tarihi belirten bir açıklama aranılmayacak, bu beyannamelere ilişkin elektronik ortamda (VEDOP) erişilen bilgiler arasındaki kapanma tarihi, ihracat istisnası uygulamasında ihracatın gerçekleştiği tarih olarak dikkate alınacaktır.      

Tebliğ olunur.