Başlık Yurt dışı çıkış harcı
Tarih 03/04/2006
Sayı YDÇH-2/2006-1

 
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Yurt Dışı Çıkış Harcı Sirküleri/2


 

Konusu : Yurt dışı çıkış harcı
Tarihi : 03/04/2006
Sayısı : YDÇH-2/2006-1
 
İlgili olduğu kanunlar : 4705 sayılı Kanun


1 - Giriş

 

28.03.2006 tarih ve 26122 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak izleyen günde yürürlüğe giren 2006/10177 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesi ile “Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar”ın 4 üncü maddesinin (n) ve (r) bentlerinde yapılan değişiklikler ile aynı Kararın 4 üncü maddesinin (f) bendinin uygulamasına ilişkin hususlar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2- Yasal Düzenleme:

Bilindiği üzere, 4705 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile yurt dışına çıkış yapan (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hariç) Türk Vatandaşlarından çıkış başına 70 YTL harç alınacağı hükme bağlanmıştır. 28.7.2001 gün ve 24476 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2001/2762 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de yurt dışına çıkışlarda harç alınmasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

Öte yandan, 28.03.2006 tarih ve 26122 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak izleyen günde yürürlüğe giren 2006/10177 sayılı Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile adı geçen Kararnamenin eki Kararın, yurt dışına çıkış harcı alınmayacak kişileri belirleyen 4 üncü maddesinin (n) ve (r) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“n) Dini bayramlarda sınır komşusu ülkelere 3 günü geçmemek üzere seyahat edenler,

r) İhracatçı birliklerine üye olan firmalardan bir önceki yıl ihracatı 250.000 YTL’nin üzerinde olanların bir temsilcisi,”

3- Dini Bayramlarda Sınır Komşusu Ülkelere Yapılacak Seyahatlerde Yurt Dışına Çıkış Harcı İstisnası Uygulaması:

“Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar”ın 4 üncü maddesinin (n) bendi ile kara yolu, demir yolu veya ticari amaçla sefer yapan deniz taşıtları ile günü birlik sınır komşusu ülkelere seyahat edenlerden yurt dışına çıkış harcının alınmayacağı; kara ve demir yolu ile sınır komşusu ülkelere yapılan seyahatlerde günü birlik sürenin bir gece konaklamayı da kapsayacağı ve dini bayram tatillerinde bu sürenin 72 saat olarak uygulanacağı hükme bağlanmıştı.

Söz konusu hüküm, 28.03.2006 tarih ve 26122 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve izleyen günde yürürlüğe giren 2006/10177 sayılı Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın 1 inci maddesiyle “Dini bayramlarda sınır komşusu ülkelere 3 günü geçmemek üzere seyahat edenler şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre, 29/03/2006 tarihinden itibaren;

- Sınır komşusu ülkelere günü birlik seyahatlerde uygulanan yurt dışına çıkış harcı istisnası uygulamasına son verilmiş olup, harç istisnası sadece dini bayramlarda sınır komşusu ülkelere 3 günü geçmemek üzere seyahat edenler için uygulanacaktır.

- Yurt dışına seyahatlerde, seyahatin bu bent kapsamında değerlendirilebilmesi için yurt dışına çıkışın dini bayramların herhangi bir gününe rastlaması gerekmektedir. Bayram günlerinden önce veya sonra gerçekleştirilen çıkışlar bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

- Yurt dışına çıkış harcı istisnasından yararlanılabilmesi için, dini bayramlarda gerçekleştirilen çıkışın ardından 3 gün içinde yurda dönüş yapılması gerekmektedir. Bu bent kapsamındaki 3 günlük süre, halihazır uygulamaya paralel olarak 72 saat olarak anlaşılmalıdır.

- Bu bent kapsamında yurt dışına çıkışlarda seyahatin kara yolu, demir yolu, deniz yolu veya hava yolu ile yapılmasının bir önemi bulunmamaktadır.

4-İhracatçı Birliklerine Üye Firmaların Bir Temsilcisine İlişkin Yurt Dışına Çıkış Harcı İstisnası Uygulaması:

10.2.2003 tarih ve mükerrer 25020 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve izleyen günde yürürlüğe giren 2003/5229 sayılı Karar ile “Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar”ın yurt dışına çıkış harcı alınmayacak kişileri belirleyen 4 üncü maddesine, (r) bendi eklenmiş ve söz konusu bent ile “İhracatçı birliklerine üye firma temsilcileri (her firma için iki kişi)” nin yurt dışına çıkışlarda harç ödemeyeceği hükme bağlanmıştı.

Söz konusu hüküm, 28.03.2006 tarih ve 26122 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve izleyen günde yürürlüğe giren 2006/10177 sayılı Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın 1 inci maddesiyle “İhracatçı birliklerine üye olan firmalardan bir önceki yıl ihracatı 250.000 YTL’nin üzerinde olanların bir temsilcisi,” şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre, 29/03/2006 tarihinden itibaren;

- İhracatçı birliklerine üye olan tüm firmaların iki temsilcisine ilişkin yurt dışına çıkış harcı istisnası uygulamasına son verilmiş olup, yapılan düzenlemenin ardından ihracatçı birliklerine üye firmalardan sadece bir önceki yıl ihracatı 250.000 YTL’nin üzerinde olanların bir temsilcisi yurt dışına çıkış harcından istisna tutulabilecektir.

- Firmaların bir önceki yılda 250.000 YTL.’nin üzerinde ihracat gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri ihracatçı birliklerince tespit edilecektir. 250.000 YTL.’nin hesaplanmasında ihracatın gerçekleştiği tarihteki T.C Merkez Bankası’nca belirlenen döviz satış kuru esas alınacaktır.

- Yapılan düzenleme ile harç istisnası bir kişi ile sınırlandırılmış bulunduğundan, aynı dönemde belirli bir firma için, gidilecek ülke veya kent sınırlaması yapılmaksızın, sadece bir belge düzenlenebilecektir.

- Firmalara, üyesi olduğu ihracatçı birliğinin dışında bir başka ihracatçı birliği tarafından belge verilmeyecektir. Birden fazla ihracatçı birliğine üye olan firmalar diledikleri ihracatçı birliğinden belge alabilirler. Ancak, firmalar belge talep başvuruları sırasında üye oldukları tüm ihracatçı birliklerini başvuru yaptıkları birliğe bildirecekler, söz konusu ihracatçı birliği de firma adına belge düzenlenip düzenlenmediğini firmanın üye olduğu diğer ihracatçı birliğinden kontrol edecektir.

- Firmanın üye olduğu ihracatçı birliği veya birlikleri, belli bir dönem için birden fazla istisna belgesi düzenlenmemesi hususunda gerekli hassasiyeti gösterecektir.

- Bu bent kapsamında harç istisnası sadece ihracatçı birliklerince düzenlenen belge ile uygulanacaktır. Bir başka oda veya birlikçe düzenlenmiş belgeye dayalı olarak yurt dışına çıkış harcı istisnası uygulanmayacaktır.

5- Diğer Hususlar:

28/7/2001 tarih ve 2001/2762 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 4 üncü maddesinin (f) bendinde, “Yurt dışına ticari amaçla sefer yapan; gemi ve uçak personeli ile motorlu kara taşıtlarının üç kişiye kadar personeli” nin yurt dışına çıkış harcından istisna edileceği hükme bağlanmıştır. Bu bendin uygulaması kapsamında motorlu kara taşıtlarının üç kişiye kadar personeli yurt dışına çıkış harcından istisna edilmektedir.

Buna göre; yurt dışına ticari amaçla giden ticari taksilerin yurt dışına çıkışlarında, ticari taksilerin personeli kapsamında olan şoförlerinden yurt dışına çıkış harcı alınmayacaktır. Ticari taksilerin şoförü dışında taşıt aracında bulunanlardan ise yurt dışına çıkış harcının alınacağı tabiidir.

Duyurulur.
 

 

 
Osman ARIOĞLU
Gelir İdaresi Başkanı