Başlık Vergi Usul Kanunu Sirküleri/20
Tarih 30/09/2005
Sayı VUK-20 / 2005-7 / Form Ba ve Form Bs - 1

 
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi BaşkanlığıVERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /20

 


 

Konusu : Form Ba ve Form Bs
Tarihi : 30 /09/2005
Sayısı : VUK-20 / 2005-7 / Form Ba ve Form Bs - 1
İlgili olduğu maddeler : Vergi Usul Kanunu Madde 149, Mükerrer Madde 257
 

1. Giriş

Bilindiği üzere, 21.07.2005 tarih ve 25882 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 350 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu) ve Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) verme zorunluluğu getirilmiştir.

2. Bildirim Formlarının Düzenlenmesinde Tereddüt Edilen Konularla İlgili Olarak Aşağıdaki Açıklamaların Yapılmasına Gerek Duyulmuştur.

2.1. Bankalar, Özel Finans Kurumları, Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri, Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıkları ile Sigorta Şirketleri yapmış oldukları işlemleri belirli periyotlarla Bakanlığımıza bildirdiklerinden, hizmet ve satış işlemlerinde düzenledikleri dekont bilgilerini "Form Bs" ile bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, Bankalar, Özel Finans Kurumları, Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri, Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıkları ile Sigorta Şirketleri, mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim formunu (Form Ba) söz konusu Genel Tebliğde yapılan açıklamalar çerçevesinde vereceklerdir.

Diğer taraftan, yukarıda sayılan kurumlar, alış belgelerinde yer alan mal hizmet bedelleri ile katma değer vergisini ayrıştırmanın uzun zaman aldığını belirterek Ba formunun verilme süresinin kendileri için uzatılmasını talep etmektedirler.

Bilindiği üzere, bu kurumlar, katma değer vergisi mükellefi olmamaları sebebiyle alışları sırasında yüklendikleri katma değer vergisini indirim konusu yapamamakta, alış belgelerinde yer alan katma değer vergisini gider veya maliyet olarak dikkate alabilmektedirler. Özel durumları dikkate alınarak, bu kurumların 2004 yılına ilişkin Ba formlarını 30.11.2005 tarihine kadar vermeleri uygun görülmüştür.

2.2. 2004 yılında Bilanço esasına göre defter tutan ancak daha sonra işlerini terk eden mükellefler de bildirim formlarını (Form Ba ve Form Bs) verecektir. Bildirim formlarının verileceği vergi dairesi, bu mükelleflerin en son bağlı bulundukları vergi dairesidir.

2.3. Beyanname veya bildirim formlarının elektronik ortamda verilmesinde, vergi kimlik numarasının girilmesiyle mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinin adı otomatik olarak ekrana gelmektedir. Bu sebeple, 2004 yılında veya daha sonra bağlı oldukları vergi dairesi değişen mükelleflerden, bildirim formlarını elektronik ortamda vermek zorunda olanlar ya da elektronik ortamda vermek isteyenler, bildirim formlarını, halen bağlı oldukları vergi dairesinin mükellefi olarak göndereceklerdir.

Diğer taraftan, 2004 yılında otomasyonlu bir vergi dairesinin mükellefi iken daha sonra otomasyonsuz bir vergi dairesine nakil olan mükellefler, bildirim formlarını, halen bağlı oldukları vergi dairesine kağıt ortamında vereceklerdir.

2.4. 2004 yılında işletme hesabına göre defter tutan mükelleflerden 2005 yılında bilanço esasına geçenlerin bildirim formu verme zorunlulukları bulunmamaktadır.

2.5. Birleşme halinde, münfesih kurum veya kurumlara ait bildirim formları bu kurumların fesih olundukları tarihteki kanuni temsilcileri tarafından verilir. Kurumlar Vergisi Kanununun 39/A maddesi hükümleri çerçevesinde yapılan devirlerde ise, münfesih kurumun o dönemdeki faaliyetlerine ilişkin bildirim formları münfesih kurumun ünvanı ve vergi kimlik numarası yazılmak suretiyle devir alan kurum tarafından verilecektir.

Duyurulur.
 


 


 

Osman ARIOĞLU
Gelir İdaresi Başkanı