TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2006/2
Tarih 02/08/2006
Sayı B.07.1.GİB.0.06.36/3676-295
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı


SAYI : B.07.1.GİB.0.06.36/3676-295
KONU :


TAHSİLAT İÇ GENELGESİ
SERİ NO : 2006/2

…………………… VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA


 

5535 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun 8/7/2006 tarihli ve 26222 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.


Söz konusu Kanunun 7 nci maddesinde, “Kamu hizmetlerini veya personelini desteklemek üzere kurulmuş olup, 22/1/2004 tarihli ve 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun uyarınca bu faaliyetlerine son vermesi gereken dernek ve vakıfların, Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip ve tahsil işlemleri yürütülen borçlarından; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ait olanlar ile vade tarihi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bulunanlardan, dernek veya vakfın mal varlığından tahsil edilemeyen veya edilemeyeceği anlaşılan kısmı terkin edilir.

Bu hüküm, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin olarak söz konusu dernek ve vakıflar adına tarh ve tahakkuk ettirilecek olan amme alacakları ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödeme süresi geçmemiş olan amme alacakları için de uygulanır.

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.”

hükmü yer almaktadır.

Söz konusu maddenin uygulaması aşağıdaki açıklamalara göre yapılacaktır.

I- MADDE KAPSAMINA GİREN DERNEK VE VAKIFLAR

22/1/2004 tarihli ve 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanunun;

3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Dernek tüzüğü veya vakıf senedi bu Kanuna aykırı olan veya bu Kanuna aykırı işlemleri tespit edilen dernek ve vakıflar, genel hükümlere göre kapatılır…” hükmü,

Geçici 1 inci maddesinde, “ Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan dernek ve vakıflar, 31.12.2005 tarihine kadar, dernek tüzüklerini veya vakıf senetlerini bu Kanun hükümlerine uygun hale getirir…” hükmü,

yer almaktadır.

Buna göre, 5535 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin kapsamına, 5072 sayılı Kanunun yukarıda yer alan maddelerine göre kamu hizmetlerini veya personelini destekleme faaliyetlerine son verilen dernek ve vakıflar girmektedir.

II- TERKİN EDİLECEK ALACAKLAR

Madde kapsamına giren dernek ve vakıfların Bakanlığımıza bağlı vergi dairelerince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip ve tahsil işlemleri yürütülen borçlarından;

Dönemi maddenin yürürlüğe girdiği 8/7/2006 tarihinden önce olup,

a) Vadesi 8/7/2006 tarihinden önce bulunanlar,

b) 8/7/2006 tarihinden sonra tarh ve tahakkuk ettirilecek olanlar,

c) 8/7/2006 tarihi itibarıyla ödeme süresi geçmemiş olanlar,

madde kapsamına girmektedir.

Maddede yer alan “… dernek veya vakfın mal varlığından tahsil edilemeyen … kısmı …” hükmü, amme borçlusu hakkında 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takip muameleleri sonucunda; amme borçlusunun haczi kabil her hangi bir mal varlığının bulunmaması, haczedilen mal varlığının satılarak paraya çevrilmesine rağmen satış bedelinin amme alacağını karşılamaması gibi nedenlerle tahsil edilemeyen amme alacaklarını ifade etmektedir.

Dernek veya vakfın mal varlığından “… tahsil edilemeyeceği anlaşılan kısmı …” hükmü ise amme borçlusunun yapılan tüm araştırmalara rağmen bulunamaması, amme borçlusunun haczedilen mal varlığına 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan değerleme sonucu tespit edilen değerlerin amme alacağını karşılamaması gibi nedenlerle tahsil dairelerince yürütülen takip muamelelerine rağmen amme alacağının, amme borçlusundan tahsil edilemeyeceği kanaatinin oluştuğu halleri kapsamaktadır.

Buna göre, 5535 sayılı Kanunun 7 nci maddesi kapsamında olan dernek ve vakıflardan aranılan ve madde kapsamına giren amme alacaklarından, dernek ve vakfın mal varlığından tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan kısmı terkin edilecektir.

Öte yandan, dernek ve vakıfların yöneticileri hakkında söz konusu borçlar nedeniyle daha önce başlatılmış olan takip işlemlerine son verilecek, varsa terkin kapsamındaki alacaklar için uygulanmış olan hacizler kaldırılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.


 

 


 

 

Osman ARIOĞLU
Gelir İdaresi Başkanı