B.K.K. No 2005/9826
Başlık GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 21, 23/8, 31, 47, 48, 82, 86/1-d VE MÜKERRER 121'İNCİ MADDELERİNE İLİŞKİN
Resmi Gazete No 26038
Resmi Gazete Tarihi 29/12/2005
Kapsam

 
Karar Sayısı 2005/ 9826
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, 82, 86/1-d ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan tutarlarla ilgili ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 13/12/2005 tarihli ve 68310 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun mükerrer 123 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 19/12/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

19/12/2005 Tarih ve 2005/9826 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR
 Madde 1- 193 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yer alan gayrimenkul sermaye iradı istisnasına ilişkin tutar, 2006 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 2.200 Yeni Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Madde 2- 193 sayılı Kanunun 23/8 inci maddesinde yer alan hizmet erbabına işyeri veya işyeri müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2006 takvim yılında uygulanmak üzere 8,25 Yeni Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Madde 3- 193 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları; birinci derece sakatlar için 530 Yeni Türk Lirası, ikinci derece sakatlar için 265 Yeni Türk Lirası, üçüncü derece sakatlar için 133 Yeni Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Madde 4- 193 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamına ilişkin tutar, büyükşehir belediye sınırları içinde 3.500 Yeni Türk Lirası, diğer yerlerde 2.500 Yeni Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Madde 5- 193 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (1) numaralı bendinde yer alan yıllık alım tutarı 50.000 Yeni Türk Lirası, yıllık satış tutarı 72.000 Yeni Türk Lirası, (2) numaralı bendinde yer alan gayri safi iş hasılatı 25.000 Yeni Türk Lirası, (3) numaralı bendinde yer alan yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamı 50.000 Yeni Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Madde 6- 193 sayılı Kanunun 82 nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2006 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 14.000 Yeni Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Madde 7- 193 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 2006 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 875 Yeni Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Madde 8- 193 sayılı Kanunun mükerrer 121 inci maddesinde yer alan ücretlilerde vergi indirimi uygulamasında esas alınan tarife 2006 yılı harcamalarına uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

"3.600 Yeni Türk Lirasına kadar %8'i

7.200 Yeni Türk Lirasının 3.600 Yeni Türk Lirası için %8'i, aşan kısmı için %6'sı

7.200 Yeni Türk Lirasından fazlasının, 7.200 Yeni Türk Lirası için %7'si, aşan kısmı için %4'ü."

Madde 9- Bu Karar 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 10- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.