B.K.K. No 2005/9827
Başlık EMLAK VERGİSİ KANUNUNUN DEĞİŞİK 8 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN
Resmi Gazete No 26038
Resmi Gazete Tarihi 29/12/2005
Kapsam
Karar Sayısı : 2005/9827
Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlere, emeklilere, gazilere, özürlülere, şehitlerin dul ve yetimlerine ait brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskenin bina vergisi oranının 2006 yılı için sıfıra indirilmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 16/12/2005 tarihli ve 69181 sayılı yazısı üzerine, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun değişik 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/12/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
19/12/2005 Tarihli ve 2005/9827 Sayılı
Kararnamenin Eki
KARAR


Madde 1 — Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskene sahip olmaları halinde (intifa hakkına sahip olunması hali dahil), bu meskene ait bina vergisi oranı 2006 yılı için sıfıra indirilmiştir.

Madde 2 —Bu Karar 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.