Başlık 32 SERİ NOLU BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Resmi Gazete No 26039
Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005
Kapsam
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun(1) 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(2) ile değişik mükerrer 44 üncü maddesinde konutlara ait çevre temizlik vergisinin su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisinin ise beşinci fıkrada yer alan tarifeye göre yıllık olarak hesaplanması hükme bağlanmıştır.

Söz konusu tarifeler 5281 sayılı Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun(3) 18 inci maddesiyle tespit edilmiştir. Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinin onbirinci fıkrasında ise; “Bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarlar, her yıl yeniden değerleme oranında artırılır. Bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirleri dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun(4) 1 inci maddesinde “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi Yeni Türk Lirasıdır. Yeni Türk Lirasının alt birimi Yeni Kuruştur. Bir Yeni Türk Lirası (YTL) yüz Yeni Kuruşa (YKr) eşittir.” hükmü ile aynı Kanunun 2 inci maddesinde, “Türk Lirası değerler Yeni Türk Lirasına dönüştürülürken, birmilyon Türk Lirası (1.000.000 TL) eşittir bir Yeni Türk Lirası (1 YTL) değişim oranı esas alınır.” hükmü yer almaktadır.

2005 yılı için yeniden değerleme oranı, 353 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(5) ile % 9,8 (dokuz virgül sekiz) olarak tespit edilerek ilan edilmiştir.

01.01.2006 tarihinden itibaren konutlar ve işyerleri ile diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.

1 - Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 16YKr, diğer belediyelerde 13 YKr olarak hesaplanacaktır.

2 -İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

2.1. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Olan Çevre Temizlik Vergisi

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

 

Bina Grupları
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (YTL)
1. Derece
2. Derece
3. Derece
4. Derece
5. Derece
1. Grup
1.537
1.229
922
768
614
2. Grup
933
735
549
461
373
3. Grup
614
494
373
307
247
4. Grup
307
247
186
153
126
5. Grup
186
153
109
93
76
6. Grup
93
76
54
43
32
7. Grup
32
27
19
16
13

2. 2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak uygulanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

 

Bina Grupları
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (YTL)
1. Derece
2. Derece
3. Derece
4. Derece
5. Derece
1. Grup
1.921
1.536
1.152
960
767
2. Grup
1.166
918
686
576
466
3. Grup
767
617
466
383
308
4. Grup
383
308
232
191
157
5. Grup
232
191
136
116
95
6. Grup
116
95
67
53
40
7. Grup
40
33
23
20
16

3 - İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması

Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinin onikinci fıkrası ile 2005/9817 .sayılı Bakanlar Kurulu Kararının(6) 7 nci maddesine göre, söz konusu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarlar; büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000’den az olan belediyelerde % 50 indirimli olarak uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

(1) 29 Mayıs 1981 tarihli ve 17354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(2) 02 Ocak 2004 tarihli ve Mükerrer 25334 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(3) 31 Aralık 2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(4) 31 Ocak 2004 tarihli ve 25363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(5) 18 Kasım 2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(6) 26 Aralık 2005 tarihli ve 26035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.