Başlık Ödeme Kaydedici Cihaz Sirküleri/6
Tarih 01/11/2005
Sayı ÖKC-6/2005-3
 

 
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ SİRKÜLERİ/6


 

 
Konusu : Akaryakıt Pompaları (LPG dahil) Ödeme Kaydedici Cihazlara   Bağlanıncaya Kadar Düzenlenecek Belgeler ve Cihaz Kayıt   İşlemleri
Tarihi : 01/11/2005
Sayısı : ÖKC-6/2005-3
İlgili olduğu maddeler : 3100 Sayılı Kanun Madde 10

 

1- Giriş:

Akaryakıt Pompaları (LPG dahil) ödeme kaydedici cihazlara bağlanıncaya kadar, akaryakıt ve LPG satışlarında düzenlenecek belgeler ile söz konusu ödeme kaydedici cihazların vergi dairesine kaydına ilişkin işlemler bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2- Akaryakıt ve LPG Satışlarında Düzenlenecek Belgeler:

Bilindiği üzere, 66 Seri No.lu ödeme kaydedici cihaz Genel Tebliğinin 2. bölümünün sonunda “Akaryakıt istasyonu işletmecileri 01/11/2005 tarihinden itibaren (01/11/2005 tarihi dahil) kanuni defterlerine yapacakları kayıtlarda, pompa totalizatörlerindeki rakamları değil, ödeme kaydedici cihaz fişleri, fatura ve perakende satış fişlerinde yazılı miktar ve tutarları esas alacaklardır. 167 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “akaryakıt satışlarında hasılatın pompa totalizatörlerinden tespit edilebileceği”ne dair hükmü 01/11/2005 tarihinden itibaren uygulanmayacaktır.” denilmiştir.

Buna göre akaryakıt istasyonu işletmecileri, 01/11/2005 tarihinden itibaren pompalardan gerçekleştirilen her türlü akaryakıt (LPG dahil) satışının belgelendirilmesinde (pompalar ödeme kaydedici cihazlara bağlanıncaya kadar), her bir satış için ayrı ayrı olmak üzere fatura veya perakende satış fişi düzenleyeceklerdir. Fatura düzenleme limitinin altında kalsa dahi müşterinin istemesi halinde fatura düzenleneceği tabiidir. Ayrıca, işletmelerde mevcut ödeme kaydedici cihazların da söz konusu satışların belgelendirilmesinde kullanılması mümkün bulunmaktadır.

Yukarıda belirtildiği şekilde düzenlenen belgelerde taşıtın plaka numarası bulunmayabilecektir.

Ödeme kaydedici cihazların akaryakıt pompalarına montaj işlemlerinin tamamlandığı (pompanın manuele alınamamasının gerçekleştirildiği ve ödeme kaydedici cihazların mali hale getirildiği) tarihten sonra gerçekleştirilecek akaryakıt satışları ise pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlardan otomatik olarak çıkan fişlerle belgelendirilecektir.

3- Taşıt Tanıma Sistemi Kullanılarak Yapılan Akaryakıt Satışları:

Taşıt tanıma, müşteri tanıma vb. otomasyon sistemleri kullanılarak yapılan akaryakıt (LPG dahil) satışlarında (pompalar ödeme kaydedici cihazlara bağlanıncaya kadar), yukarıda belirtildiği gibi her bir teslim için ayrı ayrı fatura, perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Akaryakıt dağıtım şirketleri ile işletmeler arasında yapılan anlaşmalara dayanılarak, taşıt tanıma, müşteri tanıma vb. sistemler kullanılmak suretiyle akaryakıt satılmasına ve bu satışlara ait ödemelerin, müşteri tarafından bizzat akaryakıt dağıtım şirketine yapılmasına ilişkin satış işlemlerinde; (katma değer vergisi açısından) vergilendirme dönemi aşılmamak ve fatura düzenleme süresi gözönünde bulundurulmak şartıyla, akaryakıt bayii tarafından akaryakıt dağıtım şirketine, akaryakıt dağıtım şirketi tarafından da söz konusu sistemler kullanılmak suretiyle akaryakıt satın alan işletmeye fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Bu faturalarda gösterilen tutar üzerinden katma değer vergisi hesaplanıp beyan edileceği tabiidir.

4- Akaryakıt Pompalarına Bağlanacak Ödeme Kaydedici Cihazların Vergi Dairesine Kaydı:

27 Seri No.lu ödeme kaydedici cihaz Genel Tebliğinde, kullanmak üzere ödeme kaydedici cihaz alan mükelleflerin cihazlarını, alış faturasının düzenlendiği tarihten (fatura tarihi dahil) itibaren onbeş gün içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle (alış faturası örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan alınan bir fiş örneği de dahil olmak üzere gerekli belgeleri eklemek suretiyle) bildirerek kayıt ettirecekleri ve bu işlemle birlikte her bir cihaz için ayrı ayrı olmak üzere “Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha”yı vergi dairesinden alarak işyerlerinde devamlı surette görülebilecek bir yere asacakları açıklanmıştır.

Ödeme kaydedici cihazların akaryakıt pompalarına montajı işleminin zamana ihtiyaç göstermesi, fatura tarihi ile cihazın montajı ve kullanımı arasındaki sürenin onbeş günlük kayıt süresini aşabileceği durumu dikkate alınarak pompalara bağlanacak ödeme kaydedici cihazların vergi dairesine kaydında mükelleflerden fiş örneği istenmemesi; kayıt işleminin, dilekçe, cihazın iktisabına ilişkin fatura fotokopisi ve ruhsatnameye dayanılarak gerçekleştirilmesi; ayrıca akaryakıt pompalarına bağlanacak ödeme kaydedici cihazların açık alanda kullanılması, ödeme kaydedici cihaz levhalarının asılmasına uygun bir fiziki ortam bulunmaması sebebiyle, söz konusu cihazlar için “ödeme kaydedici cihazlara ait levha”nın düzenlenmemesi, bunun yerine cihaz ruhsatnamesinin (cihazın marka, model, sicil no. ve onayına ilişkin bilgilerin yer aldığı) sayfasına ilgili vergi dairesince “kaydedilmiştir” şerhi düşülüp tasdik edilmek suretiyle mükellefe verilmesi uygun bulunmuştur. Söz konusu ruhsatnamelerin, gerektiğinde ilgililere ibraz edilmek üzere, cihazın kullanıldığı işletmede muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Duyurulur.

 

 
Osman ARIOĞLU
Gelir İdaresi Başkanı