Başlık Katma Değer Vergisi Sirküleri/36
Tarih 31/01/2006
Sayı KDVK-36 / 2006-2
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı


KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 36


 

Konusu : KDV Oranları Hakkında.
Tarihi : 31/01/2006
Sayısı : KDVK-36 / 2006-2
İlgili olduğu maddeler : KDV Kanunu Madde 28


 

 

1. Giriş:

Çiğ döner teslimlerinde uygulanacak katma değer vergisi oranı konusunda uygulamada yaşanan tereddütler nedeniyle aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür.

2. Yasal Düzenlemeler:

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinde, vergiye tabi her bir işlem için katma değer vergisi oranının %10 olduğu, bu oranı dört katına kadar artırmaya, %1’e kadar indirmeye ve bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı vergi oranı tespit etmeye Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

Bu yetkiye dayanılarak 30.07.2002 tarih ve 24831 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17.07.2002 tarih ve 2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranları belirlenmiştir. Söz konusu Karara göre, Karar eki (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 oranında katma değer vergisi uygulanmaktadır.

Ayrıca, Karar eki (I) sayılı listenin sondan bir önceki paragrafında, bu listenin 2,3 ve 6 ncı sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı (%18), 1 ve 4 üncü sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde ise aynı maddenin (c) bendinde öngörülen vergi oranı (%8) uygulanacağı ifade edilmiştir.

Bu açıklamalar çerçevesinde, Karar eki (I) sayılı listenin 4 üncü sırasında yer alan “küçük ve büyükbaş hayvanların etleri”nin toptan teslimleri %1, perakende teslimleri %8; Karar eki (II) sayılı listenin (A) bölümünün 1 inci sırasında yer alan “kümes hayvanları ve balıkların etleri”nin teslimi %8 oranında katma değer vergisine tabidir.

Öte yandan, belirli karışımlar içinde bekletildikten sonra herhangi bir ısıtma ve pişirme işlemine tabi tutulmadan ve taze etin karakteristik özelliklerinin yok olmasına ve iç hücre yapısının değişmesine neden olacak derecede işlemden geçirilmeden kullanıma sunulan;

- küçük ve büyükbaş hayvanların etlerinden elde edilen çiğ dönerin Karar eki (I) sayılı listenin 4 üncü sırası,

- kümes hayvanları ve balıkların etlerinden elde edilen çiğ dönerin ise Karar eki (II) sayılı listenin (A/1) sırası,

kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

3. Sonuç:

3.1. Küçük ve büyükbaş hayvanların etlerinden elde edilen çiğ dönerin (herhangi bir ısıtma ve pişirme işlemine tabi tutulan ve taze etin iç hücre yapısının değişmesine neden olacak derecede işlemden geçirilerek elde edilenler hariç) perakende teslimlerinde %8, toptan teslimlerinde %1 oranında katma değer vergisi uygulanacaktır.

3.2. Kümes hayvanları ve balıkların etlerinden elde edilen çiğ döner (herhangi bir ısıtma ve pişirme işlemine tabi tutulan ve taze etin iç hücre yapısının değişmesine neden olacak derecede işlemden geçirilerek elde edilenler hariç) teslimleri %8 oranında katma değer vergisine tabi olacaktır.

3.3. Küçük ve büyükbaş hayvanlar ile kümes hayvanları ve balıkların etinden elde edilen ve teslimleri genel oranda katma değer vergisine tabi olan et mamullerinden (sucuk vb.) elde edilen dönerlerin tesliminde de genel oranda katma değer vergisi uygulanacağı tabiidir.

Duyurulur.

 

 

Kemal UNAKITAN
Maliye Bakanı